สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

ประกาศคณะอนุกรรมการการเลือกตั้งผู้รั้งตำแหน่งประธานคณะผู้บริหารวสพท. ที่ ๑ / ๒๕๖๔ เรื่อง ผลการรวมคะแนนเลือกตั้งผู้รั้งตำแหน่งประธานคณะผู้บริหารวิทยาลัยฯ

 ดาวโหลดเอกสาร 

 

ประกาศคณะอนุกรรมการการเลือกตั้งผู้รั้งตำแหน่งประธานคณะผู้บริหาร

วิทยาลัยวิชาชีพการสัตวแพทย์ชำนาญการแห่งประเทศไทย

ที่ ๑ / ๒๕๖๔

เรื่อง ผลการรวมคะแนนเลือกตั้งผู้รั้งตำแหน่งประธานคณะผู้บริหารวิทยาลัยฯ

_______________________________________

 

          ตามประกาศวิทยาลัยฯ ที่ ๑/๒๕๖๔ เรื่อง การรับสมัครผู้รั้งตำแหน่งประธานคณะผู้บริหารวิทยาลัยฯ (วาระปี พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖) กำหนดให้มีการนับคะแนนผู้สมัครรับเลือกตั้งในวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นั้น บัดนี้ การนับคะแนนได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันเกี่ยวกับผลการรวมคะแนนเลือกตั้งตามลำดับหมายเลขประจำตัวผู้สมัคร ดังนี้

ลำดับ

หมายเลขประจำตัว

ผู้สมัคร

ชื่อ-สกุลผู้สมัคร

ได้คะแนน

หมายเหตุ

 

 

 

 

 

ผศ. นายสัตวแพทย์ รุ่งโรจน์  โอสถานนท์

 

ผศ. นายสัตวแพทย์ ดร.ประวิทย์  บุตรอุดม

 

๑๑๙

 

๓๔

 

 

หากมีข้อคัดค้านการเลือกตั้งฯ ให้ดำเนินการคัดค้านภายในวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๔

 

                    ประกาศ ณ วันที่  ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

 

                                                                           (รศ.นายสัตวแพทย์ ดร.ธีระ  รักความสุข)

                                                                             ประธานคณะอนุกรรมการการเลือกตั้งฯ

 

 

 

 

update 250264