สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๕ / ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางพิจารณาสถาบันหรือหน่วยงานเพื่อให้สัตวแพทยสภารับรองในการมีประสบการณ์ ด้านวิชาชีพ เพื่อการสมัครเข้ารับการฝึกอบรมผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ประจำบ้าน สาขาต่างๆ พ.ศ. ๒๕๖๔

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

ประกาศสัตวแพทยสภา

ที่ ๕ / ๒๕๖๔

เรื่อง แนวทางพิจารณาสถาบันหรือหน่วยงานเพื่อให้สัตวแพทยสภารับรองในการมีประสบการณ์
ด้านวิชาชีพ เพื่อการสมัครเข้ารับการฝึกอบรมผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ประจำบ้าน สาขาต่างๆ พ.ศ. ๒๕๖๔

           ---------------------------------------------

 

          อาศัยอำนาจตามข้อบังคับสัตวแพทยสภา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกอนุมัติบัตรและวุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์สาขาต่างๆ พ.ศ. ๒๕๕๗ หมวด ๒ ข้อ ๖(๑) คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม “มีประสบการณ์วิชาชีพจากสถาบันหรือหน่วยงานที่สัตวแพทยสภารับรอง ไม่น้อยกว่า ๒ ปี” จากการประชุมคณะผู้บริหารวิทยาลัยวิชาชีพการสัตวแพทย์ชำนาญการแห่งประเทศไทยครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๔ เมื่อวันศุกร์ที่ ๘  มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔  และจากการประชุมคณะกรรมการสัตวแพทยสภาในการประชุมครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๔ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑  มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔  ที่ประชุมพิจารณาและเห็นชอบให้ประกาศแนวทางพิจารณาสถาบันหรือหน่วยงานเพื่อให้สัตวแพทยสภารับรองในการมีประสบการณ์ด้านวิชาชีพ เพื่อการสมัครเข้ารับการฝึกอบรมผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ประจำบ้าน สาขาต่างๆ พ.ศ. ๒๕๖๔  มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. เป็นสถานพยาบาลสัตว์ ประเภทที่มีที่พักสัตว์ป่วยไว้ค้างคืน ตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ. ๒๕๓๓ หมวด ๑ มาตรา ๖(๑) สถานพยาบาลสัตว์ประเภทที่มีที่พักสัตว์ป่วยไว้ค้างคืน ของ  กรมปศุสัตว์ และสถานพยาบาลสัตว์แห่งนั้น จะต้องมีผู้ได้รับอนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ สาขาที่ผู้สมัครขอสมัครหรือผู้ผ่านการฝึกอบรมผู้ประกอบวิชาชีพการ    สัตวแพทย์ประจำบ้าน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ สาขาที่ผู้สมัครขอสมัคร ควบคุมการฝึกปฏิบัติงานอย่างน้อย ๑ คน แบบเต็มเวลา

          ๒. เป็นสถาบันหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่มีการฝึกปฏิบัติงานทางด้านวิชาชีพการสัตวแพทย์ และสถาบันหรือหน่วยงานนั้นจะต้องมีผู้ได้รับอนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ สาขาของผู้สมัคร หรือผู้ผ่านการฝึกอบรมผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ประจำบ้าน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ สาขาของผู้สมัคร ควบคุมการฝึกปฏิบัติงานอย่างน้อย ๑ คน แบบเต็มเวลา

                                  

                                                                 ประกาศ ณ วันที่ ๑๕  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

                                                                  (ผศ.นายสัตวแพทย์ ดร.ธวัชชัย  ศักดิ์ภู่อร่าม)

                                                                                 นายกสัตวแพทยสภา