สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

 ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง ชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์ปีกหรือซากสัตว์ปีก จากราชอาณาจักรเดนมาร์ก และสาธารณรัฐฝรั่งเศส พ.ศ. 2563