สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

ประกาศศ.ป.สพ.ที่ ๒/๒๕๖๔ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงสนามสอบประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

ดาวน์โหลดประกาศ 

ประกาศศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐาน

ของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์

ที่ ๒/๒๕๖๔

เรื่อง   การเปลี่ยนแปลงสนามสอบประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐาน

ของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

---------------------------------------------- 

 

              อ้างถึงประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การปิดที่ทำการเป็นการชั่วคราวเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔  ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ สัตวแพทยสภา จึงขอเปลี่ยนแปลงสนามสอบประเมินฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ จากเดิมสนามสอบที่ ๐๑ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็น สนามสอบที่ ๐๒ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน อาคารเรียนและปฏิบัติการ ชั้น ๑  ห้องบรรยาย ๑ ห้องบรรยาย ๒ และห้องบรรยาย ๓  ส่วนสนามสอบอื่นให้คง
การสอบไว้เช่นเดิม

              ทั้งนี้ ผู้สอบประเมินฯ ที่ลงทะเบียนเลือกสนามสอบที่ ๐๑ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สามารถเข้ามาตรวจสอบเลขที่นั่งสอบและวิธีการเดินทาง ทางเว็บไซต์สมัครสอบประเมินฯ http://student.vetcouncil.or.th/login.php ตั้งแต่วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

 

 

                                                                     ประกาศ ณ วันที่  ๑๒  เดือนกุมภาพันธ์  ๒๕๖๔

                                                             (รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.พิพัฒน์  อรุณวิภาส)

                                                             ผู้อำนวยการศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานฯ