สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

 แจ้งเตือนการเรียกเก็บคืนยา BRAVECTO SPOT-ON SOLUTION จำนวน 8 รุ่นการผลิต