สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

 

ประกาศสัตวแพทยสภา

ที่ ๒ / ๒๕๖๔

เรื่อง   รายชื่อผู้สมัครเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานสัตวแพทยสภา

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๑

..............................................................................

        ตามประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๕๗ / ๒๕๖๓  ลงวันที่ ๑๖  ธันวาคม  ๒๕๖๓  เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานสัตวแพทยสภา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๑ ปฏิบัติงานให้ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์  และได้ดำเนินการรับสมัครฯ เสร็จสิ้นในวันศุกร์ที่  ๑๕  มกราคม   ๒๕๖๔  

        สำนักงานสัตวแพทยสภา จึงขอประกาศรายชื่อผู้สมัครเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานสัตวแพทยสภา  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๑ ปฏิบัติงานให้ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์  ดังรายนามต่อไปนี้

       ชื่อ – สกุล ผู้สมัคร

 
 

๑. นางสาวพรพรรณ   เกลี้ยงราคี

 

๒. นางสาวชลธิชา  พวงกลิ่น

 

๓. นางสาววรวีร์   เชียงทอง

 

๔. นางสาวณัฐกานต์  ยวงบุญเยี่ยม

 

 

        ทั้งนี้  ขอให้ผู้สมัครฯ เข้ารับการสัมภาษณ์ผ่านสื่อออนไลน์  ด้วยโปรแกรม Zoom Cloud Meetings  โดยคณะอนุกรรมการคัดเลือกฯจะดำเนินการส่ง Link Zoom ให้ทาง E-mail ผู้สมัครที่ระบุในใบสมัครงานฯ โดยจะทำการสัมภาษณ์ผ่านสื่อออนไลน์ในวันศุกร์ที่ ๒๒ มกราคม  ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.  หากไม่มารายงานตัวในวันและเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ

 

                                                                    ประกาศ ณ วันที่  ๒๐   มกราคม   พ.ศ. ๒๕๖๔

                                                                     

                                                                    (ผศ.นายสัตวแพทย์ ดร.ธวัชชัย  ศักดิ์ภู่อร่าม)

                                                                                     นายกสัตวแพทยสภา

 

 

  ดาวน์โหลดเอกสาร