สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

ท่านที่ได้ส่งใบสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการ
สัตวแพทยสภา วาระปี พ.ศ. 2564-2567 ทางอีเมล์
และไม่ได้รับการตอบกลับ
จากคณะอนุกรรมการเลือกตั้ง

ขอให้โทรศัพท์สอบถามไปยัง สัตวแพทยสภา 
เบอร์ โทรศัพท์ : 0-2017-0700 ถึง 08