สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

เชิญสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้รั้งตำแหน่งประธานคณะผู้บริหารวิทยาลัยฯ

 

  


 

เรื่อง    เชิญสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้รั้งตำแหน่งประธานคณะผู้บริหารวิทยาลัยฯ

เรียน    สมาชิกวิทยาลัยฯ

สิ่งที่ส่งมาด้วย   ๑. ประกาศวิทยาลัย ที่ ๑/๒๕๖๔ เรื่อง การรับสมัครผู้รั้งตำแหน่งประธานในคณะผู้บริหารวิทยาลัยวิชาชีพการสัตวแพทย์ชำนาญการแห่งประเทศไทย

                    ๒. ใบสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้รั้งตำแหน่งประธาน

 

                    เนื่องด้วยคณะผู้บริหารวิทยาลัยวิชาชีพการสัตวแพทย์ชำนาญการแห่งประเทศไทยชุดปัจจุบันจะครบวาระในวันที่ ๕ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ และสัตวแพทยสภาได้กำหนดให้วิทยาลัยฯ ต้องเลือกตั้งผู้รั้งตำแหน่งประธานคณะผู้บริหารวิทยาลัยฯ ชุดต่อไป (วาระ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖) ให้ทราบผลไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน ก่อนคณะผู้บริหารวิทยาลัยฯ ชุดปัจจุบันครบวาระ วิทยาลัยฯ จึงมีประกาศวิทยาลัยฯ ที่ ๑/๒๕๖๔   (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑) เพื่อเปิดรับสมัครผู้ที่จะมาปฏิบัติงานในคณะผู้บริหารวิทยาลัยฯ ในฐานะผู้รั้งตำแหน่งประธาน วาระ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ ซึ่งจะทำหน้าที่ประธานคณะผู้บริหารวิทยาลัยฯ วาระ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๖๘

                   วิทยาลัยฯ จึงขอเชิญท่านสมัครรับเลือกตั้งในตำแหน่งดังกล่าว โดยกรอกใบสมัคร (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒) และส่งกลับมาที่วิทยาลัยฯ เลขที่ ๖๘/๘ หมู่ ๑ อาคารสัตวแพทยสภา ถ.นครอินทร์ ต.บางไผ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐ ภายในวันที่ ๒ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

 

                    จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

 

                                     ขอแสดงความนับถือ  

                                  (รองศาสตราจารย์ น.สพ. ดร.ธีระ รักความสุข)
                               ประธานคณะอนุกรรมการการเลือกตั้งฯ