สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

 

ประกาศสัตวแพทยสภา

ที่  ๑ / ๒๕๖๔

  เรื่อง  มาตรการลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคโควิด-๑๙

-------------------------------------- 

           ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘  สำหรับบัญชีรายชื่อจังหวัดที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดนโยบายยังคงให้เปิดสถานที่ทำการ  สัตวแพทยสภาจึงออกประกาศให้ทราบดังนี้

           ๑.      สัตวแพทยสภา ขอเรียนแจ้งสมาชิกสัตวแพทยสภาผู้ที่ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ จะหมดอายุในช่วงเดือนมกราคม – เมษายน  ๒๕๖๔ งดการติดต่อที่สำนักงานสัตวแพทยสภา โดยขอให้จัดส่งเอกสารฯต่างๆ ด้วยระบบขนส่งของไปรษณีย์ไทย  ระบบขนส่งเอกชน  หรือทาง E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   ตั้งแต่บัดนี้ – ๓๑  มกราคม  ๒๕๖๔  หรือจนกว่าสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  จะคลี่คลาย  รวมถึงมิให้บุคคลภายนอกติดต่อหรือเข้าพื้นที่สำนักงานสัตวแพทยสภา เว้นแต่จะมีการแจ้งทางโทรศัพท์หรือทางอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ

          ๒.     การสัมมนา การประชุมของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทำงานฯ ขอให้เลื่อนออกไปก่อน หรือหากมีความจำเป็น เร่งด่วนให้จัดการประชุมสื่อทางไกล หรือให้บริการด้วยการสื่อสารแบบดิจิทัล

          ๓.     การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานสัตวแพทยสภายังคงเปิดดำเนินการในวัน และเวลาราชการตามปกติ  ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่สมาชิกและประชาชนทั่วไปที่จำเป็นเร่งด่วน ให้เจ้าหน้าที่สลับวันมาทำงานที่สำนักงานสัตวแพทยสภา หรือทำงานที่บ้านตามความจำเป็นโดยอนุมัติจากเลขาธิการฯเป็นรายบุคคล

 

         ทั้งนี้หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคมีการเปลี่ยนแปลง  สัตวแพทยสภาจะประกาศมาตรการให้ทราบต่อไป  

        

                                                                                    ประกาศ  ณ  วันที่  ๔  มกราคม  ๒๕๖๔

 

                                                                               (ผศ.นายสัตวแพทย์ ดร.ธวัชชัย   ศักดิ์ภู่อร่าม)

                                                                                                นายกสัตวแพทยสภา

 

 

 

 ดาวน์โหลดประกาศสพ.สภ.1/2564 มาตรการลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคโควิด-19.pdf