สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

คณะอนุกรรมการจัดการสอบและประมวลผล

 

 

 คณะกรรมการบริหารศูนย์ประเมินฯ   |  คณะอนุกรรมการจัดหาข้อสอบ  |  คณะอนุกรรมการพัฒนาและประเมินข้อสอบ  | 
|  คณะอนุกรรมการจัดการสอบและประมวลผล  | โครงสร้างบุคลากรงานธุรการศูนย์ประเมินฯ |

 

 

คณะอนุกรรมการจัดการสอบและประมวลผล

 

ผศ.นายสัตวแพทย์ ดร.เฉลิมพล  เล็กเจริญสุข

ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการจัดการสอบและประมวลผล

 

ผศ.นายสัตวแพทย์ ดร.วุฒิชัย  กลมเกลียว

ประธานคณะอนุกรรมการจัดการสอบและประมวลผล

 


ผศ.นายสัตวแพทย์ ดร.ธีระศักดิ์  พราพงษ์

อนุกรรมการ 

 

นายสัตวแพทย์ ภาณุเมศวร์ อัครอธิวัฒน์

อนุกรรมการ 


ผศ.นายสัตวแพทย์ ดร.ปิยนันท์  ทวีถาวรสวัสดิ์

อนุกรรมการ

 

ผศ.นายสัตวแพทย์ ภูดิท  มณีสาย

อนุกรรมการ

 

ผศ.นายสัตวแพทย์ ดร.เจษฎา  จิวากานนท์

อนุกรรมการ

 

ผศ.สัตวแพทย์หญิง ดร.ศิริพร  เพียรสุขมณี

อนุกรรมการ

 

อ.นายสัตวแพทย์  ดร.ปริญ  สุวรรณประภา

อนุกรรมการ

 

ผศ.สัตวแพทย์หญิง ดร.วลัยพร  ตนพิทักษ์

อนุกรรมการและเลขานุการ

 

                                                                                                                                                                                      

  ข้อมูลปรับปรุงวันที่ 220362