สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

คณะอนุกรรมการพัฒนาและประเมินข้อสอบ

 

 คณะกรรมการบริหารศูนย์ประเมินฯ   |  คณะอนุกรรมการจัดหาข้อสอบ  |  คณะอนุกรรมการพัฒนาและประเมินข้อสอบ  | 
|  คณะอนุกรรมการจัดการสอบและประมวลผล  | โครงสร้างบุคลากรงานธุรการศูนย์ประเมินฯ |

 

  

คณะอนุกรรมการพัฒนาและประเมินข้อสอบ

 

รศ.นายสัตวแพทย์ ดร.ชัยณรงค์  โลหชิต
ที่ปรึกษา 

 

 

 

รศ.สัตวแพทย์หญิง ดร.วรรณดา สุจริต
ที่ปรึกษา

 

ผศ.นายสัตวแพทย์ ดร.ทนงศักดิ์  มะมม 
ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาและประเมินข้อสอบ

 

ผศ.นายสัตวแพทย์ ดร.สุชาติ  วัฒนชัย
อนุกรรมการ

 

อ.นายสัตวแพทย์ ชัยยศ  ธารรัตนะ
อนุกรรมการ

 

อ.สัตวแพทย์หญิง ดร.ม.ล.นฤดี  เกษมสันต์
อนุกรรมการ

 

ผศ.นายสัตวแพทย์ ดร.สุวิทย์  อุปสัย
อนุกรรมการ

 

ผศ.สัตวแพทย์หญิง ดร.ศิริพร ขุมทรัพย์
อนุกรรมการ

 

 

ผศ.ดร.นายสัตวแพทย์ อนุวัตน์  วิรัชสุดากุล
  อนุกรรมการ

 

 

 

ผศ.สัตวแพทย์หญิง ดร.จิตรบรรจง  ทุมพงษ์
อนุกรรมการ 

 

  

ผศ.นายสัตวแพทย์ ดร.รักธรรม  เมฆไตรรัตน์
  อนุกรรมการและเลขานุการ

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                               ข้อมูลปรับปรุงวันที่ 22-03-62