สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

ประกาศ ศ.ป.สพ. ที่ 7/2563 เรื่อง สนามสอบและจำนวนที่นั่งสำหรับการสอบประเมินฯ ครั้งที่ 2/2563

ดาวน์โหลดประกาศ ศ.ป.สพ. ที่ 7/2563 เรื่อง สนามสอบและจำนวนที่นั่งสอบสำหรับการสอบประเมินฯ ครั้งที่ 2/2563.pdf