สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

คณะอนุกรรมการจัดหาข้อสอบ

 

 คณะกรรมการบริหารศูนย์ประเมินฯ   |  คณะอนุกรรมการจัดหาข้อสอบ  |  คณะอนุกรรมการพัฒนาและประเมินข้อสอบ  | 
|  คณะอนุกรรมการจัดการสอบและประมวลผล  | โครงสร้างบุคลากรงานธุรการศูนย์ประเมินฯ |

 

  คณะอนุกรรมการจัดหาข้อสอบ

 

 
  

รศ.นายสัตวแพทย์ ดร.พิพัฒน์  อรุณวิภาส
ที่ปรึกษา 

  

  

ศ.สัตวแพทย์หญิง ดร.อัจฉริยา ไศละสูต
ประธานคณะอนุกรรมการจัดหาข้อสอบ

 

 

รศ.สัตวแพทย์หญิง ดร.สุณี  คุณากรสวัสดิ์ 
อนุกรรมการ

 

 

รศ.ดร.นายสัตวแพทย์ จิตรกมล  ธนศักดิ์
อนุกรรมการ

 

 

 

รศ.นายสัตวแพทย์ ดร.สมบูรณ์  แสงมณีเดช 
อนุกรรมการ

 

อ.นายสัตวแพทย์ ดร.เจษฎา  รุ้งภู่ประดิษฐ์
อนุกรรมการ

 

 

อ.นายสัตวแพทย์ ดร.ณฐพล  ภูมิพันธุ์ 
อนุกรรมการ

 

 

อ.นายสัตวแพทย์ ณ พัทธ์  ปัณฑุกำพล
อนุกรรมการ 

 

สัตวแพทย์หญิง ดร.เมธาสุ  จันทร์รอด 
อนุกรรมการ

 

 

 

ผศ.นายสัตวแพทย์ ดร.วสันต์  ตั้งโภคานนท์
อนุกรรมการและเลขานุการ

 

 

                                                                                                                                                                                                             ปรับปรุงข้อมูล 220362