สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

เอกสารแนะนำตัวผู้สมัคร ...

 

 ประกาศคณะอนุกรรมการการเลือกตั้งที่ ๒ / ๒๕๖๓ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งและรับเลือกตั้งคณะกรรมการสัตวแพทยสภา วาระปีพ.ศ. ๒๕๖๔ –๒๕๖๗
 ประกาศคณะอนุกรรมการการเลือกตั้ง ที่ ๑/๒๕๖๓ เรื่อง การรับสมัครสมาชิกสัตวแพทยสภาเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสัตวแพทยสภา วาระปี พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๗
 ขอเชิญสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสัตวแพทยสภา วาระปี ๒๕๖๔-๒๕๖๗
 ขอเชิญสมาชิกสัตวแพทยสภาสมัครและใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
 เรียนสมาชิก เรื่อง การเลือกตั้งกรรมการสัตวแพทยสภา วาระปี พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๗
 ประกาศคณะอนุกรรมการการเลือกตั้ง ที่ ๑/๒๕๖๔ เรื่อง รายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสัตวแพทยสภา วาระปี พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๗
 ขอแจ้งรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการสัตวแพทยสภาและการลงคะแนนเลือกตั้ง โดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
 เอกสารแนะนำตัวผู้สมัคร เพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสัตวแพทยสภา วาระปี พ.ศ. 2564-2567

 ขั้นตอนการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการสัตวแพทยสภาวาระปี พ.ศ. 2564-2567 

 ข้อมูลเรียลไทม์จำนวนผู้ที่ใช้สิทธิเลือกตั้งกรรมการสัตวแพทยสภาแล้ว

  ประกาศคณะอนุกรรมการการเลือกตั้งกรรมการสัตวแพทยสภา วาระปี พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๗ ที่ ๒/๒๕๖๔ เรื่อง ผลการรวมคะแนนเลือกตั้ง

 ประกาศคณะอนุกรรมการการเลือกตั้งกรรมการสัตวแพทยสภา ที่  ๓/๒๕๖๔ เรื่อง  ผลการเลือกตั้งกรรมการสัตวแพทยสภา