สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   


       ประกาศคณะอนุกรรมการการเลือกตั้ง

ที่  ๑/๒๕๖๓

เรื่อง การรับสมัครสมาชิกสัตวแพทยสภาเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสัตวแพทยสภา

วาระปี พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๗

--------------------

                   ด้วยสัตวแพทยสภา จะจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสัตวแพทยสภาเป็นกรรมการสัตวแพทยสภา ตามมาตรา ๑๖ (๓) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ. ๒๕๔๕  จำนวน ๒๒ คน โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้

                   ๑.  เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง

                   ๒.  ไม่เคยถูกสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ. ๒๕๔๕ หรือตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการบำบัดโรคสัตว์

                   ๓.  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

 

                   การรับสมัคร

                   ให้ผู้ที่ประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสัตวแพทยสภา ยื่นใบสมัครได้ ๒ ช่องทาง คือ

                   ๑. ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่สำนักงานสัตวแพทยสภา ตามแบบที่กำหนดพร้อมด้วยหลักฐาน ดังต่อไปนี้

                         ๑.๑ รูปถ่ายปัจจุบันไม่เกิน ๖ เดือน หน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ขนาด ๒ นิ้ว (๔x๕ เซนติเมตร) จำนวน ๓ รูป

                         ๑.๒ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

                         ๑.๓ สำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

                         ๑.๔ เอกสารแนะนำตัวผู้สมัครพร้อมติดรูปถ่ายขนาด ๓x๔ นิ้ว จำนวน ๓ ชุด พร้อมไฟล์ PDF และ WORD ใส่แฟลชไดร์ฟ หรือ แผ่นซีดีข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่บรรจุที่มีข้อมูลเอกสารแนะนำตัวของผู้สมัครข้อความตรงตามเอกสารแนะนำตัวผู้สมัคร พร้อมไฟล์รูปถ่าย จำนวน ๑ ชุด

                             ๒. ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารแนะนำตัวผู้สมัครผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ตามแบบที่กำหนดโดยแนบหลักฐาน ดังต่อไปนี้

                         ๒.๑ ใบสมัครพร้อมติดรูปถ่ายปัจจุบันไม่เกิน ๖ เดือน หน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ  ขนาด ๒ นิ้ว (๔x๕ เซนติเมตร)

                         ๒.๒ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

                         ๒.๓ สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

                         ๒.๔ สำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

                         ๒.๕ เอกสารแนะนำตัวผู้สมัครพร้อมติดรูปถ่ายขนาด ๓x๔ นิ้ว พร้อมไฟล์ PDF และ WORD โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครพร้อมเอกสารแนะนำตัวได้ที่หน้าเว็บไซต์สัตวแพทยสภา www.vetcouncil.or.th

 

                   วันรับสมัครและสถานที่ยื่นใบสมัคร

                   วันที่  ๑๑ – ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔  การสมัครรับเลือกตั้งให้ผู้สมัครยื่นใบสมัครรับเลือกตั้งพร้อมเอกสารหลักฐานได้ ๒ ช่องทาง

                             ๑. ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ในวันและเวลาราชการ ระหว่างเวลา ๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ สำนักงานสัตวแพทยสภา ถนนนครอินทร์ ตำบลบางไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

                             ๒. ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เปิดให้สมัครตั้งแต่เวลา ๘.๓๐ น. ของวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔ ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ของวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔

                   การกำหนดหมายเลขประจำตัวผู้สมัครสำหรับผู้สมัครด้วยตนเอง จะทำการเรียงลำดับหมายเลขตามการมาสมัครก่อน-หลัง หากผู้สมัครมายื่นใบสมัครและหลักฐานพร้อมกัน ให้ดำเนินการจับฉลากกำหนดหมายเลข

                   สำหรับผู้สมัครรับเลือกตั้งผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  คณะทำงานจะเปิดจดหมายอิเล็กทรอนิกส์วันละหนึ่งครั้ง ที่เวลา ๑๖.๓๐ น.และจะให้หมายเลขประจำตัวผู้สมัครในลำดับต่อจากผู้มาสมัคร    รับเลือกตั้งด้วยตนเองในแต่ละวัน โดยเรียงตามลำดับเวลาการรับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

                   ทั้งนี้ เมื่อผู้สมัครได้รับหมายเลขประจำตัวแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหมายเลขประจำตัวผู้สมัครได้

                   หากผู้สมัครรายใดมีความประสงค์ต้องการขอถอนการสมัครรับเลือกตั้งหลังจากการสมัครไว้แล้ว ให้ทำหนังสือแสดงความจำนงยื่นต่อประธานอนุกรรมการการเลือกตั้ง ภายในวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ ซึ่งจะทำการประกาศการถอนการรับสมัครของผู้สมัครรายนั้น และปิดประกาศให้ทราบทั่วกัน ณ สำนักงานสัตวแพทยสภา และหน้าเว็บไซต์สัตวแพทยสภา

 

                   วันประกาศจำนวนและหมายเลขผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง

                   วันที่  ๒๘  มกราคม  ๒๕๖๔

                   ถ้าผู้สมัครรับเลือกตั้งมีจำนวน ๒๒ คน เท่ากับจำนวนคณะกรรมการสัตวแพทยสภาที่จะเลือกตั้ง ถือว่าผู้มีรายชื่อที่ประกาศเป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งได้รับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการสัตวแพทยสภาโดยไม่ต้องนับคะแนนเลือกตั้ง

 

                   วิธีการเลือกตั้ง

                   ใช้วิธีการเลือกตั้งโดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (E-Voting) โดยคณะทำงานแนะนำวิธีการลงคะแนนการเลือกตั้ง และตรวจสอบการลงคะแนน/นับคะแนน จะดำเนินการแนะนำและประชาสัมพันธ์ให้ทราบขั้นตอนและวิธีการลงคะแนนเลือกตั้ง โดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อลงคะแนนเลือกกรรมการ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้ง ตามรายชื่อที่ประกาศเลือกตั้งไม่เกินจำนวน ๒๒ คน

 

                   ระยะเวลาการลงคะแนนเลือกตั้ง

                   ด้วยวิธีการเลือกตั้งอิเล็กทรอนิกส์ (E-Voting) ตั้งแต่วันที่ ๘ – ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

 

                   การนับคะแนน

                   วันที่  ๒๓  มีนาคม  ๒๕๖๔  เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมทองฑีฆายุ ชั้น ๔ อาคารสำนักงานสัตวแพทยสภา ถนนนครอินทร์ ตำบลบางไผ่ อำเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

 

                   การประกาศผลการรวมคะแนน

                   วันที่  ๒๓  มีนาคม  ๒๕๖๔  จะประกาศผลการรวมคะแนนเลือกตั้งโดยเรียงลำดับรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง ให้ทราบโดยทั่วกัน ณ สำนักงานสัตวแพทยสภา และเว็บไซต์ของสัตวแพทยสภา

 

                   ประกาศผลการเลือกตั้ง

                   วันที่  ๘  เมษายน  ๒๕๖๔  จะประกาศผลการเลือกตั้งโดยเรียงลำดับตามคะแนนที่ได้รับการเลือกตั้งให้ทราบโดยทั่วกัน ณ สำนักงานสัตวแพทยสภา และเว็บไซต์ของสัตวแพทยสภา

                               

                   การรายงานตัว

                        ผู้สมัครที่ได้รับเลือกตั้งต้องรายงานตัวต่อประธานอนุกรรมการการเลือกตั้ง ณ สำนักงานสัตวแพทยสภา ถนนนครอินทร์ ตำบลบางไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี  ภายใน  ๗  วัน นับจากวันประกาศผลการเลือกตั้ง ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ผู้ไม่มารายงานตัวภายในวันและเวลาดังกล่าวถือว่า  สละสิทธิ และให้เลื่อนผู้ได้รับคะแนนลำดับถัดไปขึ้นมาแทน

 

                   การคัดค้านการเลือกตั้ง

                   ถ้าผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่า ๑๐ คน หรือผู้สมัครคนใดคนหนึ่งเห็นว่าการเลือกตั้งเป็นไป  โดยมิชอบ ให้ยื่นคำร้องคัดค้านเป็นหนังสือต่อคณะอนุกรรมการการเลือกตั้ง ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันประกาศ  ผลการรวมคะแนนเลือกตั้ง

                   คณะอนุกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาและวินิจฉัยคำร้องคัดค้านนั้นแล้ว แจ้งผลให้ผู้ร้องทราบภายใน ๑๕ วัน โดยให้ถือว่าคำวินิจฉัยนั้นเป็นที่สุด

 

                                                                                                           ประกาศ  ณ  วันที่ ๓๐ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

                                                                                                                    (รศ.สัตวแพทย์หญิง ดร.วรรณดา  สุจริต)

                                                                                                     ประธานคณะอนุกรรมการการเลือกตั้งกรรมการสัตวแพทยสภา

 

 

 

ประกาศคณะอนุกรรมการการเลือกตั้งที่ ๑/๒๕๖๓.pdf