สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง ชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์ปีกหรือซากสัตว์ปีก จากประเทศออสเตรเลีย พ.ศ. 2563