สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๕๓ / ๒๕๖๓ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับอนุมัติบัตรฯ สาขาเวชศาสตร์ระบบสืบพันธุ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

 

ประกาศสัตวแพทยสภา

     ที่ ๕๓ / ๒๕๖๓

        เรื่อง  รายชื่อผู้ได้รับอนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ 
สาขาเวชศาสตร์ระบบสืบพันธุ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

                                                 --------------------------                                                                                                      

          อาศัยอำนาจตามข้อบังคับสัตวแพทยสภาว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกอนุมัติบัตรและวุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์สาขาต่างๆ พ.ศ. ๒๕๕๗ และจากการประชุมคณะกรรมการสัตวแพทยสภาครั้งที่ ๑๐ / ๒๕๖๓  เมื่อวันพฤหัสบดีที่  ๒๒  ตุลาคม ๒๕๖๓  เห็นชอบและให้ออกอนุมัติบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการ   สัตวแพทย์สาขาเวชศาสตร์ระบบสืบพันธุ์ ดังรายชื่อต่อไปนี้ 

 

ลำดับ

ชื่อ – สกุล

สาขา

สัตวแพทย์หญิงธัชฎาพร  ไชยคุณ-มาร์คูว

เวชศาสตร์ระบบสืบพันธุ์

สัตวแพทย์หญิงสร้อยสุดา  โชติมานุกูล

เวชศาสตร์ระบบสืบพันธุ์

          

         ทั้งนี้ ผู้มีรายนามข้างต้น สามารถติดต่อขอรับใบอนุมัติบัตรได้ที่วิทยาลัยวิชาชีพการสัตวแพทย์ชำนาญการแห่งประเทศไทย สำนักงานสัตวแพทยสภา ชั้น ๒ อาคารสัตวแพทยสภา ถ.นครอินทร์ ต.บางไผ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี   ตั้งแต่วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓   เป็นต้นไป

 

                                                     ประกาศ ณ วันที่   ๕  พฤศจิกายน   ๒๕๖๓

 

                                                      (ผศ. นายสัตวแพทย์ ดร.ธวัชชัย   ศักดิ์ภู่อร่าม)

                                                  นายกสัตวแพทยสภา

 

 

 

ดาวนืโหลดประกาศสพ.สภ. ๕๓/๒๕๖๓ รายชื่อผู้ได้รับอนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญฯ ปี ๒๕๖๓ .pdf