สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

ประกาศสัตวแพทยสภา

ที่ ๕๒ / ๒๕๖๓

เรื่อง   รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานสัตวแพทยสภา

..............................................................................

                    ด้วยสำนักงานสัตวแพทยสภา มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานสัตวแพทยสภา  มีรายละเอียดดังนี้

๑.       ตำแหน่งที่รับสมัคร

                    ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการเทคนิคทั่วไป  สำนักงานสัตวแพทยสภา 

จำนวน  ๑   อัตรา   อัตราค่าจ้าง ๑๑,๒๘๐  -  ๑๘,๐๐๐  บาท  ( พิจารณาตามความสามารถ  และประสบการณ์ทำงาน )

๒.       คุณสมบัติของผู้สมัครสอบคัดเลือก

                  ๒.๑   มีคุณสมบัติตามมาตรา ๓๖  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. ๒๕๕๑

                  ๒.๒   เพศชาย/หญิง  อายุ ๒๕ – ๔๐ ปี

                  ๒.๓   การศึกษา วุฒิ ปวส. สาขาไฟฟ้า เครื่องกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 

                  ๒.๔   มีใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล

                  ๒.๕   หากผู้สมัครเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว 

๓.       ลักษณะงาน

                  ๓.๑  ขับรถตู้สำนักงานสัตวแพทยสภา

                  ๓.๒  ดูแลรถตู้ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ตลอดเวลา

                  ๓.๓  ทำการบำรุงรักษา และดูแลระบบต่างๆ ของอาคารสำนักงานสัตวแพทยสภา เช่น ดูแลระบบไฟฟ้า ระบบน้ำประปา ระบบน้ำทิ้ง ระบบเครื่องเสียง และความเรียบร้อยของห้องประชุม การดูแลเบื้องต้นและแก้ไขการชำรุด เสียหาย ของวัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ ของสำนักงานสัตวแพทยสภา เป็นต้น

                  ๓.๔  งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

๔.       การรับสมัคร

          ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ยื่นใบสมัครได้ที่สำนักงานสัตวแพทยสภา เลขที่ ๖๘/๘  หมู่ที่ ๑ ตำบลบางไผ่  อำเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐  โทรศัพท์ ๐-๒๐๑๗-๐๗๐๐-๘ ต่อ ๒๐๙, ส่งไปรษณีย์  หรือยื่นผ่านทางอีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ตั้งแต่วันที่ ๕ พฤศจิกายน – วันที่ ๔  ธันวาคม  ๒๕๖๓   ในเวลาทำการ 

๕.       หลักฐานการรับสมัคร

                 ๕.๑  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่นดำหรือสวมหมวก ขนาด ๓ x ๔ เซนติเมตร ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน จำนวน ๒ รูป

                 ๕.๒ สำเนาหลักฐานการศึกษา  หรือใบรับรองผลการศึกษา อย่างใดอย่างหนึ่ง แสดงว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่สมัครพร้อมสำเนา

                 ๕.๓  สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน จำนวน ๑ ชุด

                 ๕.๔  ใบรับรองแพทย์ออกให้ไม่เกิน ๖ เดือน นับถึงวันสมัคร

                 ๕.๕  สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล(ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน)  อย่างน้อย ๑ ฉบับ  ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย

                 ๕.๖  สำเนาใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล

                 ๕.๗ กรณีผู้สมัครเพศชายขอให้ผู้สมัครนำสำเนาหลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหารแนบมาพร้อมเอกสารการสมัครงานด้วย  

๖.       วิธีการคัดเลือก

          คณะกรรมการคัดเลือกฯ  จะทำการคัดเลือกโดยวิธีการสัมภาษณ์ ในวันอังคารที่ ๘  ธันวาคม  ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  ณ  ห้องประชุม ๑  ชั้น ๒  อาคารสำนักงานสัตวแพทยสภา เลขที่ ๖๘/๘  ม.๑  ถนนนครอินทร์  ตำบลบางไผ่  อำเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี  

๗.      การประกาศผลการคัดเลือก

          สำนักงานสัตวแพทยสภา  จะประกาศผลการคัดเลือกในวันอังคารที่ ๑๕  ธันวาคม  ๒๕๖๓  ณ  สำนักงานสัตวแพทยสภา เลขที่ ๖๘/๘  หมู่ที่ ๑ ตำบลบางไผ่  อำเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐  และ เว็บไซต์   www.vetcouncil.or.th 

                                                                        ประกาศ ณ วันที่   ๔   พฤศจิกายน   พ.ศ. ๒๕๖๓

 

                                                                          (ผศ.นายสัตวแพทย์ ดร.ธวัชชัย  ศักดิ์ภู่อร่าม)

                                                                                       นายกสัตวแพทยสภา  

 

 

 

ดาวน์โหลดประกาศสพ.สภ. ๕๒/๒๕๖๓ การรับสมัครเจ้าหน้าที่บริการเทคนิค จำนวน ๑ ตำแหน่ง.pdf

 ดาวน์โหลดใบสมัครงานสำหรับรับสมัครเจ้าหน้าที่.doc 

ดาวน์โหลดใบสมัครงานสำหรับรับสมัครเจ้าหน้าที่.pdf