สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

ประกาศสัตวแพทยสภา

ที่ ๔๓ / ๒๕๖๓

เรื่อง   ผลการคัดเลือกบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานสัตวแพทยสภา

ในตำแหน่ง ผู้จัดการศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์  

..............................................................................

 

              ตามประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๓๔ / ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม  ๒๕๖๓ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานสัตวแพทยสภา ตำแหน่งผู้จัดการศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ และได้ดำเนินการรับสมัครฯ เสร็จสิ้นในวันศุกร์ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ได้รับสมัครเพื่อคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่ตามรายละเอียดคุณลักษณะตามเอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกฯ

             และตามประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๔๐ / ๒๕๖๓  ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม  ๒๕๖๓  เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก  และสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งผู้จัดการศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์  สัตวแพทยสภาได้ดำเนินการคัดเลือก  และสอบสัมภาษณ์บุคคลที่สมัครในตำแหน่งนี้เรียบร้อยแล้ว ในวันพุธที่  ๒๖  สิงหาคม  ๒๕๖๓

              สัตวแพทยสภา  จึงขอประกาศผลการคัดเลือกบุคคลตำแหน่งผู้จัดการศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์  โดยมีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกดังนี้

              ๑.      สัตวแพทย์หญิงวัชรินทร์   โซ่วิจิตร         ได้รับการคัดเลือก

              ๒.      สัตวแพทย์หญิงอมลรดา   จิราธิติพร       สำรองลำดับที่ ๑

 

             ทั้งนี้  ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกมารายงานตัว  และเริ่มทดลองการปฏิบัติงาน ในวันอังคารที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๘.๓๐ น. ณ สำนักงานสัตวแพทยสภา เลขที่ ๖๘/๘ หมู่ ๑ ถนนนครอินทร์  ตำบลบางไผ่  อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ หากไม่มารายงานตัวในวันและเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์

 

                                                             ประกาศ ณ วันที่  ๒๘   สิงหาคม   พ.ศ. ๒๕๖๓

     

                                                              (ผศ.นายสัตวแพทย์ ดร.ธวัชชัย   ศักดิ์ภู่อร่าม)

                                                                             นายกสัตวแพทยสภา

 

หมายเหตุ : สัตวแพทยสภาจะขึ้นบัญชีรายชื่อไว้เป็นเวลา ๒ ปี หากผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ลาออกจะทำการเรียกสำรองลำดับที่ ๑  ขึ้นมาแทน

 

 

 

ประกาศสพ.สภ. ๔๓/๒๕๖๓ ผลการคัดเลือกผู้จัดการศูนย์ประเมินความรู้ฯ.pdf