สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

ประกาศสัตวแพทยสภา

ที่ ๓๙ / ๒๕๖๓

เรื่อง   ผลการคัดเลือกบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานสัตวแพทยสภา

ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๑  

ปฏิบัติงานให้วิทยาลัยวิชาชีพการสัตวแพทย์ชำนาญการแห่งประเทศไทย     

..............................................................................

                 ตามประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๓๑ / ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม  ๒๕๖๓ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานสัตวแพทยสภา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๑ ปฏิบัติงานให้วิทยาลัยวิชาชีพการสัตวแพทย์ชำนาญการแห่งประเทศไทย และได้ดำเนินการรับสมัครเพื่อคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่ตามคุณลักษณะตามรายละเอียดคุณลักษณะตามเอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกฯ เสร็จสิ้นในวันศุกร์ที่  ๑๔  สิงหาคม  ๒๕๖๓  แล้ว

                 สัตวแพทยสภา ได้มีประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๓๖ / ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๑ สัตวแพทยสภาปฏิบัติงานให้วิทยาลัยวิชาชีพการสัตวแพทย์ชำนาญการแห่งประเทศไทย ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์บุคคลที่สมัครในตำแหน่งนี้เรียบร้อยแล้ว ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓  โดยมีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกดังนี้

                           นายศรรักษ์  คุ้มสิงห์สันต์                   ได้รับการคัดเลือก

                 ทั้งนี้  ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกมารายงานตัว  และเริ่มทดลองการปฏิบัติงาน ในวันอังคารที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา  ๘.๓๐ น. ณ สำนักงานสัตวแพทยสภา  เลขที่ ๖๘/๘ หมู่ ๑ ถนนนครอินทร์ ตำบลบางไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ หากไม่มารายงานตัวในวันและเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ

 

                                                                      ประกาศ ณ วันที่  ๒๑   สิงหาคม   พ.ศ. ๒๕๖๓

                                                                    (ผศ.นายสัตวแพทย์ ดร.ธวัชชัย   ศักดิ์ภู่อร่าม)

                                                                                      นายกสัตวแพทยสภา

 

ประกาศสพ.สภ. ๓๙/๒๕๖๓ ผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๑ .pdf