สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

 

ประกาศสัตวแพทยสภา

ที่ ๓๘ / ๒๕๖๓

เรื่อง   วันหยุดตามประเพณี ประจำปี ๒๕๖๓  (เพิ่มเติม)

-----------------------------

               ตามมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม  ๒๕๖๓ ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ วันที่ ๔  กันยายน ๒๕๖๓ และวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๓ เป็นวันหยุดราชการเพื่อชดเชยวันหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๒ วัน นั้น

               อาศัยอำนาจตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสัตวแพทยสภาครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ ประกาศให้วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๓ และวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๓ เป็นวันหยุดราชการเพื่อชดเชยวันหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ในปฏิทินวันหยุดตามประเพณี ประจำปี ๒๕๖๓ (เพิ่มเติม) ของสัตวแพทยสภา

 

               จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน         

                                                 

                                                           ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๑ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

                                                                (ผศ. นายสัตวแพทย์ ดร.ธวัชชัย  ศักดิ์ภู่อร่าม)

                                                                                 นายกสัตวแพทยสภา

 

 

 ดาวน์โหลดประกาศสพ.สภ. 38/2563 วันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2563 (เพิ่มเติม).pdf