สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

 

ประกาศสัตวแพทยสภา

ที่ ๓๗ / ๒๕๖๓

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

 ---------------------------------

          อาศัยอำนาจตามข้อบังคับสัตวแพทยสภาว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกอนุมัติบัตรและวุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์สาขาต่างๆ พ.ศ. ๒๕๕๗ และจากการประชุมคณะกรรมการสัตวแพทยสภาครั้งที่ ๗ /๒๕๖๓ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ พิจารณาแล้วและมีมติเห็นชอบให้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังรายชื่อต่อไปนี้

 

ลำดับ

ชื่อ – สกุล

สาขา

สถาบัน

สัตวแพทย์หญิงลัทธิชา ปลื้มหทัยกิจ

พยาธิวิทยา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สัตวแพทย์หญิงธิติดา ภักดีเสน่หา

เวชศาสตร์ระบบสืบพันธุ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สัตวแพทย์หญิงวรัฏฐา บุญทุบุญ

อายุรศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สัตวแพทย์หญิงสุพิธาน์ สุนพงศรี

อายุรศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สัตวแพทย์หญิงนรินทิพย์ บัคแลนด์

อายุรศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สัตวแพทย์หญิงกฤตธรา ชาญมงคลพานิต

อายุรศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหิดล

นายสัตวแพทย์พุทธิพันธุ์ จันทร์งาม

อายุรศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป                                    

 

                                                                                                 ประกาศ ณ วันที่ ๒๑  สิงหาคม  ๒๕๖๓

                                                                                           (ผศ. นายสัตวแพทย์ ดร.ธวัชชัย  ศักดิ์ภู่อร่าม)

                                                                                                           นายกสัตวแพทยสภา  

 

 

                    ประกาศสพ.สภ.37/2563 เรื่อง รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ edit250863(วสพท.).pdf