สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

 

ประกาศสัตวแพทยสภา

ที่ ๔๒ / ๒๕๖๓

เรื่อง   รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานสัตวแพทยสภา

..............................................................................

 

                   ด้วยสำนักงานสัตวแพทยสภา มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานสัตวแพทยสภา  มีรายละเอียดดังนี้

 

๑.       ตำแหน่งที่รับสมัคร

                    ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการเทคนิคทั่วไป  สำนักงานสัตวแพทยสภา 

                    จำนวน  ๑   อัตรา      อัตราค่าจ้าง ๑๓,๘๐๐  บาท  ( หนึ่งหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน )

 

๒.       คุณสมบัติของผู้สมัครสอบคัดเลือก

                   ๒.๑   มีคุณสมบัติตามมาตรา ๓๖  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน  พ.ศ. ๒๕๕๑

                   ๒.๒   เพศชาย/หญิง  อายุ ๒๕ – ๓๐ ปี

                   ๒.๓   การศึกษา วุฒิ ปวส. สาขาไฟฟ้า เครื่องกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 

                   ๒.๔   มีประสบการณ์การซ่อมบำรุงงานระบบอาคารไม่น้อยกว่า ๑ ปี  หากมี

                             ประสบการณ์ด้านงานอาคารจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

                   ๒.๕   มีใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล

                   ๒.๖   หากผู้สมัครเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว 

๓.       ลักษณะงาน

                  ๓.๑  ขับรถตู้สำนักงานสัตวแพทยสภา

                  ๓.๒  ดูแลรถตู้ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ตลอดเวลา

                  ๓.๓  ในการบำรุงรักษา และดูแลระบบต่างๆ ของอาคารสำนักงานสัตวแพทยสภา เช่น ดูแลระบบไฟฟ้า ระบบน้ำประปา ระบบน้ำทิ้ง ระบบเครื่องเสียง และความเรียบร้อยของห้องประชุม การดูแลเบื้องต้นและแก้ไขการชำรุด เสียหาย ของวัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ ของสำนักงานสัตวแพทยสภา เป็นต้น

                  ๓.๔  งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

๔.       การรับสมัคร

           ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ยื่นใบสมัครได้ที่สำนักงานสัตวแพทยสภา เลขที่ ๖๘/๘  หมู่ที่ ๑ ตำบลบางไผ่  อำเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐  โทรศัพท์ ๐-๒๐๑๗-๐๗๐๐-๘ ต่อ ๒๐๙ , ส่งไปรษณีย์  หรือยื่นผ่านทางอีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ตั้งแต่วันที่ ๒๕ สิงหาคม – วันที่ ๒๔  กันยายน  ๒๕๖๓  ในเวลาทำการ

๕.       หลักฐานการรับสมัคร

                  ๕.๑  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่นดำหรือสวมหมวก ขนาด ๓ x ๔ เซนติเมตร ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน จำนวน ๒ รูป

                  ๕.๒ สำเนาหลักฐานการศึกษา  หรือใบรับรองผลการศึกษา อย่างใดอย่างหนึ่ง แสดงว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่สมัครพร้อมสำเนา

                  ๕.๓  สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน จำนวน ๑ ชุด

                  ๕.๔  ใบรับรองแพทย์ออกให้ไม่เกิน ๖ เดือน นับถึงวันสมัคร

                  ๕.๕  สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล(ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน)  อย่างน้อย ๑ ฉบับ  ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย

                  ๕.๖  สำเนาใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล

                  ๕.๗ กรณีผู้สมัครเพศชายขอให้ผู้สมัครนำสำเนาหลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหารแนบมาพร้อมเอกสารการสมัครงานด้วย 

๖.       วิธีการคัดเลือก

          คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะทำการคัดเลือกโดยวิธีการสัมภาษณ์ ในวันศุกร์ที่ ๒  ตุลาคม  ๒๕๖๓  ณ  ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ อาคารสำนักงานสัตวแพทยสภา เลขที่ ๖๘/๘  ม.๑  ถนนนครอินทร์  ตำบลบางไผ่  อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 

 

๗.      การประกาศผลการคัดเลือก

          สำนักงานสัตวแพทยสภา  จะประกาศผลการคัดเลือกในวันจันทร์ที่ ๑๒  ตุลาคม  ๒๕๖๓ ณ สำนักงานสัตวแพทยสภา เลขที่ ๖๘/๘  หมู่ที่ ๑ ตำบลบางไผ่  อำเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐  และ เว็บไซต์   www.vetcouncil.or.th 

                                                                                ประกาศ ณ วันที่   ๒๔   สิงหาคม   พ.ศ. ๒๕๖๓

                                                                                  (ผศ.นายสัตวแพทย์ ดร.ธวัชชัย  ศักดิ์ภู่อร่าม)

                                                                                                 นายกสัตวแพทยสภา  

 

ดาวน์โหลดประกาศสพ.สภ. ๔๒/๒๕๖๓ การรับสมัครเจ้าหน้าที่บริการเทคนิค จำนวน ๑ ตำแหน่ง.pdf


ดาวน์โหลดใบสมัครงานสำหรับรับสมัครเจ้าหน้าที่250863.doc

ดาวน์โหลดใบสมัครงานสำหรับรับสมัครเจ้าหน้าที่250863.pdf