สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

ประกาศสัตวแพทยสภา

ที่ ๔๐ / ๒๕๖๓

เรื่อง   รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์

ตำแหน่งผู้จัดการศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์

..............................................................................

                 ตามประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๓๔ / ๒๕๖๓  ลงวันที่ ๓  สิงหาคม  ๒๕๖๓  เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้จัดการศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์  และสัตวแพทยสภาได้ดำเนินการรับสมัครฯ เสร็จสิ้นในวันศุกร์ที่  ๒๑  สิงหาคม  ๒๕๖๓ 

                 สำนักงานสัตวแพทยสภา จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสัมภาษณ์ตำแหน่งผู้จัดการศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ สัตวแพทยสภา  ดังรายนามต่อไปนี้

       ชื่อ – สกุล ผู้สมัคร

๑. สัตวแพทย์หญิงอมลรดา   จิราธิติพร

๒. สัตวแพทย์หญิงวัชรินทร์   โซ่จิตร

๓. นายสัตวแพทย์จักรชัย  สมบูรณ์ศักดิ์

 

                  ทั้งนี้  ขอให้ผู้สมัครฯ เข้ารับการสัมภาษณ์ ในวันพุธที่ ๒๖  สิงหาคม  ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ  ตึกสำนักงานสัตวแพทยสภา  เลขที่ ๖๘/๘  หมู่ ๑  ตำบลบางไผ่   อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐  หากไม่มารายงานตัวในวันและเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ

 

                                                                             ประกาศ ณ วันที่  ๒๔   สิงหาคม   พ.ศ. ๒๕๖๓

                                                                              (ผศ.นายสัตวแพทย์ ดร.ธวัชชัย   ศักดิ์ภู่อร่าม)

                                                                                              นายกสัตวแพทยสภา

 

ดาวน์โหลดประกาศสพ.สภ. ๔๐/๒๕๖๓ รายชื่อผู้สมัครตำแหน่ง จำนวน ๑ ตำแหน่ง.pdf