สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ 34 / 2563 เรื่อง รับสมัครผู้จัดการศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐาน ของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์

ประกาศสัตวแพทยสภา

ที่ ๓๔ / ๒๕๖๓

เรื่อง   รับสมัครผู้จัดการศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐาน

ของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์

------------------------------------------------

         

           จากการประชุมคณะกรรมการสัตวแพทยสภาครั้งที่ ๖ / ๒๕๖๓ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘  มิถุนายน  ๒๕๖๓  เห็นชอบให้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้จัดการศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ จำนวน ๑ อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

            ๑. คุณสมบัติของผู้สมัคร

                  ๑. เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ ชั้นหนึ่ง

                  ๒. อายุไม่ต่ำกว่า ๓๐ ปี

                  ๓. ไม่เคยได้รับคำพิพากษาถึงที่สุดให้ได้รับโทษในคดีอาญา

                  ๔. มีความสนใจที่จะพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านวิชาชีพการสัตวแพทย์

                  ๕. มีความชำนาญด้านคอมพิวเตอร์ หรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

            ๒. อัตราเงินเดือน

                 ๓๐,๐๐๐.๐๐ – ๓๕,๐๐๐.๐๐ บาท พิจารณาตามวุฒิการศึกษาและประสบการณ์ของผู้สมัคร (โดยรับเงินเดือนในอัตรา ๒๘,๐๐๐.๐๐  บาท ในช่วงทดลองงาน ๔ เดือนแรก)

            ๓. หน้าที่ของผู้จัดการศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์

                 ๑. บริหารงานตามวัตถุประสงค์ของศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ 

                 ๒. รับผิดชอบด้านการบริหารงานทั่วไปของศูนย์ประเมินฯ

                 ๓. รักษาระเบียบและกฎข้อบังคับของศูนย์ประเมินฯ

                 ๔. ควบคุมและบริหารเงินรายได้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

                 ๕. เป็นเลขานุการของคณะกรรมการบริหารศูนย์ประเมินฯ

                 ๖. ทำรายงานประจำปีของศูนย์ฯ เสนอต่อคณะกรรมการบริหารศูนย์ประเมินฯ

                 ๗. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

           ๔. การรับสมัคร

                   ยื่นเอกสารการสมัครได้ที่สำนักงานสัตวแพทยสภา เลขที่ ๖๘/๘  หมู่ที่ ๑ ตำบลบางไผ่  อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ โทรศัพท์ ๐-๒๐๑๗-๐๗๐๐-๘ ต่อ ๒๐๙ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  ๒๑ สิงหาคม  ๒๕๖๓ โดยมีหลักฐานการสมัครดังนี้

                 ๔.๑  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่นดำหรือสวมหมวก ขนาด ๓ x ๔ เซนติเมตร ถ่ายมาแล้วไม่เกิน   ๖ เดือน จำนวน ๒ รูป

                 ๔.๒  สำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ ชั้นหนึ่ง

                 ๔.๓  สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน จำนวน ๑ ชุด

                 ๔.๔  ใบรับรองแพทย์ออกให้ไม่เกิน ๖ เดือน นับถึงวันสมัคร

                 ๔.๕  หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส, ใบรับรองการผ่านงาน เป็นต้น

                 ประกาศรายชื่อผู้สมัครคัดเลือกเป็นผู้จัดการศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์  ในวันที่ ๒๔  สิงหาคม  ๒๕๖๓  ทางเว็บไซต์ www.vetcouncil.or.th

          ๕. วิธีการคัดเลือก

                 โดยการสัมภาษณ์  ในวันที่ ๒๖  สิงหาคม  ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ สำนักงานสัตวแพทยสภา เลขที่ ๖๘/๘  หมู่ที่ ๑ ตำบลบางไผ่  อำเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐  โทรศัพท์ ๐-๒๐๑๗-๐๗๐๐-๘ ต่อ ๒๐๙  

          ๖. การประกาศผลการคัดเลือก

                 สัตวแพทยสภา จะประกาศผลการคัดเลือก ในวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา  ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ทางเว็บไซต์สัตวแพทยสภา  www.vetcouncil.or.th

 

                                                                  ประกาศ ณ วันที่ ๓  สิงหาคม  ๒๕๖๓

                                                            (ผศ.นายสัตวแพทย์ ดร.ธวัชชัย  ศักดิ์ภู่อร่าม)

                                                                           นายกสัตวแพทยสภา

 

ประกาศสพ.สภ. ๓๔/๒๕๖๓ รับสมัครผู้จัดการศูนย์ประเมินฯ.pdf

ดาวน์โหลดใบสมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็น ผจก.ศูนย์ประเมินฯ.pdf

ดาวน์โหลดใบสมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็น ผจก.ศูนย์ประเมินฯ.doc