สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

ประกาศสัตวแพทยสภา

ที่ ๓๓ / ๒๕๖๓

เรื่อง   ผลการคัดเลือกบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานสัตวแพทยสภา

ในตำแหน่ง ผู้จัดการศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์  

..............................................................................

 

               ตามประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๒๘ / ๒๕๖๓  ลงวันที่ ๒  กรกฎาคม  ๒๕๖๓ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานสัตวแพทยสภา ตำแหน่งผู้จัดการศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์  และได้ดำเนินการรับสมัครฯ เสร็จสิ้นในวันศุกร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ได้รับสมัครเพื่อคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่ตามรายละเอียดคุณลักษณะตามเอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกฯ

               และตามประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๓๒ / ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งผู้จัดการศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์  สัตวแพทยสภาได้ดำเนินการสอบคัดเลือก และสอบสัมภาษณ์บุคคลที่สมัครในตำแหน่งนี้เรียบร้อยแล้ว ในวันพฤหัสบดีที่ ๓๐  กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

              สัตวแพทยสภา จึงขอประกาศผลการคัดเลือกบุคคลตำแหน่งผู้จัดการศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ ซึ่งผลการพิจารณา ไม่มีผู้ได้รับการคัดเลือก

 

 

                                                              ประกาศ ณ วันที่  ๓๑   กรกฎาคม   พ.ศ. ๒๕๖๓                                                                  (ผศ.นายสัตวแพทย์ ดร.ธวัชชัย   ศักดิ์ภู่อร่าม)

                                                                            นายกสัตวแพทยสภา

 

ประกาศสพ.สภ.33/2563 ผลการคัดเลือกผู้จัดการศูนย์ประเมินความรู้ฯ (ไม่มี).pdf