สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๓๒ / ๒๕๖๓ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ ตำแหน่งผู้จัดการศูนย์ประเมินฯ

 

 

ประกาศสัตวแพทยสภา

ที่ 
๓๒ / ๒๕๖๓

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์

ตำแหน่งผู้จัดการศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์

..............................................................................

 

                 ตามประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๒๘ / ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้จัดการศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ และสัตวแพทยสภาได้ดำเนินการรับสมัครฯ เสร็จสิ้นในวันศุกร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

 

                 สำนักงานสัตวแพทยสภา จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสัมภาษณ์ตำแหน่งผู้จัดการศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ สัตวแพทยสภา ดังรายนามต่อไปนี้

            ชื่อ – สกุล ผู้สมัคร

๑. นายสัตวแพทย์กฤชณัฐ   ชัยเนตร

๒. นายสัตวแพทย์ณรงค์  สุธัมนาถพงษ์

๓. สัตวแพทย์หญิงศศิกานต์  มนตรี

๔. สัตวแพทย์หญิงตะวัน  เอื้อความดี

๕. นายสัตวแพทย์สุนิมิต  ฟูทิพย์

 

                ทั้งนี้  ขอให้ผู้สมัครฯ เข้ารับการสัมภาษณ์ ในวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ -๑๒.๐๐ น. ณ ตึกสำนักงานสัตวแพทยสภา เลขที่ ๖๘/๘ หมู่ ๑ ตำบลบางไผ่ อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ หากไม่มารายงานตัวในวันและเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ

 

                                                                                ประกาศ ณ วันที่  ๒๙   กรกฎาคม   พ.ศ. ๒๕๖๓                                                                                                                                         
                                                                                (ผศ.นายสัตวแพทย์ ดร.ธวัชชัย   ศักดิ์ภู่อร่าม)

                                                                                                 นายกสัตวแพทยสภา

 

 

 

ดาวน์โหลดประกาศสพ.สภ. ๓๒/๒๕๖๓ รายชื่อผู้สมัครตำแหน่ง จำนวน ๑ ตำแหน่ง.pdf