สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

ประกาศ ศ.ป.สพ.ที่ 4/2563 เรื่อง สนามสอบและจำนวนที่นั่งสำหรับการสอบประเมินฯ ครั้งที่ 1/2563

 

ประกาศศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐาน

ของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์

ที่ ๔/๒๕๖๓

เรื่อง   สนามสอบและจำนวนที่นั่งสำหรับการสอบประเมินฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓  

---------------------------

อาศัยอำนาจตามประกาศสัตวแพทยสภาที่ ๑๐/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๒ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ และตามมติคณะกรรมการบริหารศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ จึงขอยกเลิกประกาศ ที่ ๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ และให้ประกาศสนามสอบและจำนวนที่นั่งสำหรับการสอบประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ จัดสอบวันที่ ๘  พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ใหม่  ดังนี้

๑.

   สนามสอบที่ ๐๑   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

๒๐๐ ที่นั่ง

๒.

   สนามสอบที่ ๐๒   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

๒๒๕ ที่นั่ง

๓.

   สนามสอบที่ ๐๓   มหาวิทยาลัยขอนแก่น

๑๕๐ ที่นั่ง

๔.

   สนามสอบที่ ๐๔   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

๙๐ ที่นั่ง

๕.

   สนามสอบที่ ๐๕   มหาวิทยาลัยมหิดล

๘๐ ที่นั่ง

๖.

   สนามสอบที่ ๐๖   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

๑๕๐ ที่นั่ง

๗.

   สนามสอบที่ ๑๐   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

๘๐ ที่นั่ง

 

 

                                                                 ประกาศ ณ วันที่  ๑๓  เดือนกรกฎาคม   ๒๕๖๓

                                                       (รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.พิพัฒน์  อรุณวิภาส)

                                                       ผู้อำนวยการศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานฯ

 

 

ประกาศ ศ.ป.สพ. ที่ ๔/๒๕๖๓ เรื่อง สนามสอบและจำนวนที่นั่งสอบสำหรับการสอบประเมินฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓