สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

ประกาศสัตวแพทยสภา

ที่ ๓๑ / ๒๕๖๓

เรื่อง   รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานสัตวแพทยสภา

..............................................................................

 

                   ด้วยสำนักงานสัตวแพทยสภา มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานสัตวแพทยสภา  มีรายละเอียดดังนี้

 

๑. ตำแหน่งที่รับสมัคร

          ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๑ จำนวน ๑  อัตรา ( อัตราค่าจ้างระหว่างทดลองงาน ๔ เดือนจะได้รับอัตราค่าจ้าง ๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท  เมื่อได้รับการบรรจุจะได้รับอัตราค่าจ้าง ๑๘,๐๐๐.๐๐ บาท )

 

๒. คุณสมบัติของผู้สมัครสอบคัดเลือก

                   ๒.๑  มีคุณสมบัติตามมาตรา ๓๖  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑

                   ๒.๒ ได้รับปริญญาตรีทุกสาขา

                   ๒.๓ มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft office , Excel , Word  โปรแกรมอื่นๆ และสามารถพิมพ์สัมผัสได้เป็นอย่างดี

                   ๒.๔ มีความรู้ด้านการเงิน   บัญชีในระดับดี  และผู้มีประสบการณ์มาแล้ว จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

๓. การรับสมัคร

         ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ยื่นใบสมัครได้ที่สำนักงานสัตวแพทยสภา เลขที่ ๖๘ /๘  หมู่ ๑ ตำบลบางไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ โทร.๐-๒๐๑๗๐๗๐๐-๘ โทรสาร ๐-๒๐๑๗๐๗๐๙ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ กรกฎาคม  ๒๕๖๓ – วันที่  ๑๔   สิงหาคม  ๒๕๖๓ ในเวลาทำการ

๔. หลักฐานการรับสมัคร

          ๔.๑  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่นดำหรือสวมหมวก ขนาด ๓ x ๔ เซนติเมตร ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน จำนวน ๒ รูป

         ๔.๒ สำเนาใบปริญญา หรือใบรับรองผลการศึกษา อย่างใดอย่างหนึ่ง แสดงว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่สมัครพร้อมสำเนา

         ๔.๓ สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน จำนวน ๑ ชุด

         ๔.๔ ใบรับรองแพทย์ออกให้ไม่เกิน ๖ เดือน นับถึงวันสมัคร

         ๔.๕ สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล(ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน)  อย่างน้อย ๑ ฉบับ  ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย

        ๔.๖ กรณีผู้สมัครเพศชายขอให้ผู้สมัครนำสำเนาการผ่านการเกณฑ์ทหารแนบมาพร้อมเอกสารการสมัครงานด้วย 

 

๕. วิธีการคัดเลือก

           สำนักงานสัตวแพทยสภา จะทำการคัดเลือกโดยวิธีการสัมภาษณ์  ในวันที่ ๒๐ สิงหาคม  ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. หากสอบผ่านการทดสอบการปฏิบัติงานในวันสมัครงาน ณ สำนักงานสัตวแพทยสภา  เลขที่ ๖๘ /๘  หมู่ ๑ ตำบลบางไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐  

 

๖. การประกาศผลการคัดเลือก

          สำนักงานสัตวแพทยสภา จะประกาศผลการคัดเลือกในวันศุกร์ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ  สำนักงานสัตวแพทยสภา  เลขที่ ๖๘ /๘  หมู่ ๑ ตำบลบางไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ และ เว็บไซต์  www.vetcouncil.or.th 

 

 

                                                             ประกาศ ณ วันที่   ๑๖   กรกฎาคม   พ.ศ. ๒๕๖๓

                                                               (ผศ.นายสัตวแพทย์ ดร.ธวัชชัย   ศักดิ์ภู่อร่าม)

                                                                              นายกสัตวแพทยสภา

 

 

ประกาศสพ.สภ.  ๓๑/๒๕๖๓ การรับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๑ จำนวน ๑ ตำแหน่ง.doc

  ใบสมัครงานสำหรับรับสมัครเจ้าหน้าที่.pdf

 ใบสมัครงานสำหรับรับสมัครเจ้าหน้าที่.doc