สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ. 2563

ราชกิจจานุเบกษา วันที่ 14 ก.ค.2563 เผยแพร่ กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ. 2563 สรุปสาระสำคัญ สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง ดังนี้

1. ค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตฯ ฉบับละ 5,000 บาท รวมค่ารักษาทะเบียนสมาชิก 500 บาท รวมเป็น 5,500 บาท (เดิม 3,500บาท)
2. ค่าธรรมเนียมขึ้นทะเบียนใบอนุญาตฯ ฉบับละ 5,000 บาท รวมค่าขึ้นทะเบียนสมาชิก 1,000 บาท รวมเป็น 6,000 บาท (เดิม 4,000บาท) (สำหรับผู้ที่ใบอนุญาตฯขาดการต่ออายุไปแล้ว)

ค่าอื่นๆ แสดงดังภาพด้านล่าง

โดยให้มีผลบังคับใช้วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป

https://www.isranews.org/article/isranews-short-news/90357-news-92.html