สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

 ประกาศสัตวแพทยสภา

ที่ ๒๙ / ๒๕๖๓

เรื่อง สอบราคาจ้างจัดทำสื่อวีดีทัศน์นำเสนอเกี่ยวกับสัตวแพทยสภา
(TOR) การจ้างผลิตวีดิทัศน์ VIDEO PRESENTATION

-----------------------------

 

สำนักงานสัตวแพทยสภามีความประสงค์จะสอบราคาจ้างจัดทำสื่อวีดิทัศน์นำเสนอเกี่ยวกับสัตวแพทยสภา (TOR) การจ้างผลิตวีดิทัศน์ VIDEO PRESENTATION โดยผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                    ๑. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง        
                    ๒. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นบุคคลล้มละลาย        
                    ๓. ผู้เสนอราคาต้องไม่อยู่ในระหว่างเลิกกิจการ   
                    ๔. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียนของทางราชการ     
                    ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ สำนักงานสัตวแพทยสภา ณ วันประกาศ         
                    ๖. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                    ๗. เป็นนิติบุคคลที่มีวัตถุประสงค์หรือมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดทำวีดิทัศน์ ในลักษณะภาพเคลื่อนไหวรูปแบบการบรรยายเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องและบัญชีรายชื่อ หุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุมพร้อมรับรองสำนาถูกต้องประกอบการพิจารณา 
                    ๘. เป็นผู้มีผลงานในการดำเนินการจัดทำวีดิทัศน์ และประสบการณ์เกี่ยวกับงานสร้างสรรค์ผลิตสื่อประเภทต่างๆ ในสัญญาจ้าง อย่างน้อย จำนวน ๓ งาน   

                    กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันพุธที่ ๑๒ สิงหาคม  ๒๕๖๓ ในเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  และกำหนดเปิดซองสอบราคาและนำเสนอ (ถ้ามี) ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ สิงหาคม  ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ อาคารสำนักงานสัตวแพทยสภา  จังหวัดนนทบุรี

                    ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารการสอบราคาได้ที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ชั้น ๒ อาคารสำนักงานสัตวแพทยสภา จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  ถึงวันศุกร์ที่ ๓๑ กรกฎาคม  ๒๕๖๓  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๐๑๗-๐๗๐๐ – ๘ ในวันและเวลาเปิดทำการ

 

                                                                  ประกาศ  ณ  วันที่  ๙   กรกฎาคม    ๒๕๖๓

                                                                (ผศ.นายสัตวแพทย์ ดร.ธวัชชัย   ศักดิ์ภู่อร่าม)

                                                                                นายกสัตวแพทยสภา

 

ประกาศสพ.สภ. ๒๙/๒๕๖๓ สอบราคาจ้างจัดทำสื่อวีดีทัศน์นำเสนอเกี่ยวกับสัตวแพทยสภา.pdf

เอกสารประกอบ ๒๙/๒๕๖๓ รายละเอียดขอบข่ายการจ้างจัดทำสื่อวีดีทัศน์TOR.pdf

 

 คลิกเพื่อฝากข้อมูลให้สำนักงานติดต่อ

 

 update 140763