สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ 28/2563 เรื่อง รับสมัครผู้จัดการศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์

ประกาศสัตวแพทยสภา

ที่ ๒๘ / ๒๕๖๓

เรื่อง   รับสมัครผู้จัดการศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐาน

ของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์

------------------------------------------------         

                    จากการประชุมคณะกรรมการสัตวแพทยสภาครั้งที่ ๖ / ๒๕๖๓  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘  มิถุนายน  ๒๕๖๓  เห็นชอบให้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้จัดการศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์   จำนวน ๑ อัตรา  โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑.   คุณสมบัติของผู้สมัคร

              ๑.  เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ ชั้นหนึ่ง
              ๒.  อายุไม่ต่ำกว่า ๓๐ ปี
              
๓.  ไม่เคยได้รับคำพิพากษาถึงที่สุดให้ได้รับโทษในคดีอาญา
              
๔.  มีความสนใจที่จะพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านวิชาชีพการสัตวแพทย์
              
๕.  มีความชำนาญด้านคอมพิวเตอร์ หรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
             
๖.  สามารถปฏิบัติงานที่ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถขึ้นพื้นฐานของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ได้เต็มเวลา

๒.  อัตราเงินเดือน

              ๓๐,๐๐๐.๐๐ – ๓๕,๐๐๐.๐๐  บาท พิจารณาตามวุฒิการศึกษาและประสบการณ์ของผู้สมัคร  (โดยรับเงินเดือนในอัตรา ๒๘,๐๐๐.๐๐  บาท  ในช่วงทดลองงาน ๔ เดือนแรก)

๓.  หน้าที่ของผู้จัดการศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์

              ๑.  บริหารงานตามวัตถุประสงค์ของศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ 
     
         ๒.  รับผิดชอบด้านการบริหารงานทั่วไปของศูนย์ประเมินฯ
              ๓.  รักษาระเบียบและกฎข้อบังคับของศูนย์ประเมินฯ
              ๔.  ควบคุมและบริหารเงินรายได้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
              
๕.  เป็นเลขานุการของคณะกรรมการบริหารศูนย์ประเมินฯ
              
๖.  ทำรายงานประจำปีของศูนย์ฯ เสนอต่อคณะกรรมการบริหารศูนย์ประเมินฯ
              ๗.  อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๔.  การรับสมัคร

              ยื่นเอกสารการสมัครได้ที่สำนักงานสัตวแพทยสภา เลขที่ ๖๘/๘  หมู่ที่ ๑ ตำบลบางไผ่  อำเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐  โทรศัพท์ ๐-๒๐๑๗-๐๗๐๐-๘ ต่อ ๒๐๙  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  ๒๔  กรกฎาคม  ๒๕๖๓ โดยมีหลักฐานการสมัครดังนี้
              
๔.๑  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่นดำหรือสวมหมวก ขนาด ๓ x ๔ เซนติเมตร ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน จำนวน ๒ รูป
              
๔.๒  สำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ ชั้นหนึ่ง
              
๔.๓  สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน จำนวน ๑ ชุด
             
๔.๔  ใบรับรองแพทย์ออกให้ไม่เกิน ๖ เดือน นับถึงวันสมัคร
              
๔.๕  หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส, ใบรับรองการผ่านงาน  เป็นต้น

              ประกาศรายชื่อผู้สมัครคัดเลือกเป็นผู้จัดการศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์  ในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม  ๒๕๖๓  ทางเว็บไซต์ www.vetcouncil.or.th

 

๕. วิธีการคัดเลือก

              โดยการสัมภาษณ์และทดสอบการปฏิบัติงาน ในวันที่ ๓๐  กรกฎาคม  ๒๕๖๓  ตั้งแต่เวลา ๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ สำนักงานสัตวแพทยสภา เลขที่ ๖๘/๘  หมู่ที่ ๑ ตำบลบางไผ่  อำเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐  โทรศัพท์ ๐-๒๐๑๗-๐๗๐๐-๘ ต่อ ๒๐๙  

 ๖. การประกาศผลการคัดเลือก

               สัตวแพทยสภา จะประกาศผลการคัดเลือก ในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม  ๒๕๖๓  ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ทางเว็บไซต์สัตวแพทยสภา  www.vetcouncil.or.th

 

                                                                                      ประกาศ ณ วันที่ ๒  กรกฎาคม  ๒๕๖๓ 

                                                                                  (ผศ.นายสัตวแพทย์ ดร.ธวัชชัย  ศักดิ์ภู่อร่าม)

                                                                                                  นายกสัตวแพทยสภา

 

ดาวน์โหลดใบสมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็น ผจก.ศูนย์ประเมินฯ.pdf

ดาวน์โหลดใบสมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็น ผจก.ศูนย์ประเมินฯ.doc

ดาวน์โหลดประกาศสพ.สภ.๒๘/๒๕๖๓ รับสมัครผู้จัดการศูนย์ประเมินฯ.pdf