สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

ประกาศวสพท.ที่ ๘ / ๒๕๖๓ เรื่อง กำหนดการสอบเพื่ออนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญฯ สาขาพยาธิวิทยา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

ประกาศวิทยาลัยวิชาชีพการสัตวแพทย์ชำนาญการแห่งประเทศไทย
ที่ ๘ / ๒๕๖๓
เรื่อง  กำหนดการสอบเพื่ออนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ สาขาพยาธิวิทยา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

___________________________________________ 

          ตามประกาศวิทยาลัยฯ ที่ ๖/๒๕๖๓ เรื่อง ยกเลิกกำหนดการสอบและเกณฑ์การสอบเพื่ออนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ สาขาพยาธิวิทยา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ วิทยาลัยฯ ขอแจ้งกำหนดการ สถานที่ วันและเวลาสอบเพื่ออนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ สาขาพยาธิวิทยา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ อีกครั้ง ดังนี้

กำหนดการสอบ

          สอบข้อเขียน วันศุกร์ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

          สอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์

                          วันศุกร์ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

          สถานที่สอบ  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ห้องปฏิบัติการชั้น ๒ อาคารเรียนและปฏิบัติการ

 

ตารางสอบ

เวลา

การสอบ

ห้องสอบ

ชื่อ-สกุลผู้เข้าสอบ

 

 

 

 

 

๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

สอบข้อเขียน

ห้องปฏิบัติการชั้น ๒ อาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

 

๑.สัตวแพทย์หญิงวชิราพรรณ  ทรัพย์สวัสดิ์

๒.นายสัตวแพทย์อรรถพล กำลังดี

๓.สัตวแพทย์หญิงสุวิมล พันธุ์ดี

๔.สัตวแพทย์หญิงสุปรียา ศรีสัมพันธ์

๕.นายสัตวแพทย์เกรียงศักดิ์ ไพรหิรัญกิจ

๖.นายสัตวแพทย์รุ่งเรือง ยอดชีวัน

๗.สัตวแพทย์หญิงวัลยา ผ่องแผ้ว

 

 

 

ตารางสอบ

เวลา

การสอบ

ห้องสอบ

ชื่อ-สกุลผู้เข้าสอบ

 

 

 

 

 

๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓

๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

 

 

 

 

 

สอบปฏิบัติและสัมภาษณ์

ห้องปฏิบัติการชั้น ๒ อาคารเรียนและปฏิบัติการคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

 

๑.สัตวแพทย์หญิงวชิราพรรณ  ทรัพย์สวัสดิ์

๒.นายสัตวแพทย์อรรถพล กำลังดี

๓.สัตวแพทย์หญิงสุวิมล พันธุ์ดี

๔.สัตวแพทย์หญิงสุปรียา ศรีสัมพันธ์

๕.นายสัตวแพทย์เกรียงศักดิ์ ไพรหิรัญกิจ

๖.นายสัตวแพทย์รุ่งเรือง ยอดชีวัน

๗.สัตวแพทย์หญิงวัลยา ผ่องแผ้ว

 

 

 เกณฑ์การสอบเพื่ออนุมัติบัตรฯ สาขาพยาธิวิทยา

          ๑. สอบข้อเขียน (๕๐ คะแนน) ประกอบด้วย

                     ๑.๑ ข้อสอบอัตนัย (๒๐ คะแนน)

                     ๑.๒ ข้อสอบปรนัย (๓๐ คะแนน)

          ๒. สอบปฏิบัติและสอบปากเปล่า (๕๐ คะแนน)

ผู้เข้าสอบต้องได้คะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐

คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

 

                                                                                        ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓                                                                                                        

                                                                                            (รศ. นายสัตวแพทย์ ดร.ธีระ  รักความสุข)                                                                                                                                                    ประธานคณะผู้บริหาร                                                                                                                                      วิทยาลัยวิชาชีพการสัตวแพทย์ชำนาญการแห่งประเทศไทย

 

ปดาวน์โหลดประกาศวสพทที่ ๘/๒๕๖๓ กำหนดสอบ พยาธิ.pdf

 

update 290663