สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

ประกาศวสพท.ที่ ๗ / ๒๕๖๓ เรื่อง เปลี่ยนสถานที่สอบเพื่ออนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญฯ สาขาเวชศาสตร์ระบบสืบพันธุ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

ประกาศวิทยาลัยวิชาชีพการสัตวแพทย์ชำนาญการแห่งประเทศไทย

ที่ ๗ / ๒๕๖๓

เรื่อง  เปลี่ยนสถานที่สอบเพื่ออนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ สาขาเวชศาสตร์ระบบสืบพันธุ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

___________________________________________

                ตามประกาศวิทยาลัยฯ ที่ ๕/๒๕๖๓ เรื่อง กำหนดการสอบและเกณฑ์การสอบเพื่ออนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ สาขาเวชศาสตร์ระบบสืบพันธุ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ วิทยาลัยฯ ขอเปลี่ยนสถานที่สอบเพื่ออนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ สาขาเวชศาสตร์ระบบสืบพันธุ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยขอเปลี่ยนจากการสอบข้อเขียน วันพฤหัสบดีที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ ผ่านระบบการสอบออนไลน์ เป็นสอบ ณ สำนักงานสัตวแพทยสภา ห้องจักรพิชัยรณรงค์สงคราม ชั้น ๓ และสอบปากเปล่า วันศุกร์ที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ ด้วยวิธี Video Call ผ่านโปรแกรม Google Hangout เป็นสอบ ณ สำนักงานสัตวแพทยสภา ห้องทองฑีฆายุ ชั้น ๔  

       

 

                                                                     ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

                                                                         (รศ. นายสัตวแพทย์ ดร.ธีระ  รักความสุข)

                                                                                       ประธานคณะผู้บริหาร
               
                                                            วิทยาลัยวิชาชีพการสัตวแพทย์ชำนาญการแห่งประเทศไทย

 

ดาวน์โหลดประกาศวสพทที่ ๗/๒๕๖๓ เปลี่ยนสถานที่สอบ.pdf

update 290663