สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

                นายกสัตวแพทยสภามีความเป็นห่วงผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ที่ใบอนุญาตจะหมดอายุหรือไม่มีใบอนุญาต 

              นายกสัตวแพทยสภามีความเป็นห่วงผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ที่ใบอนุญาตจะหมดอายุหรือไม่มีใบอนุญาต ขอให้รีบดำเนินการต่ออายุหรือขึ้นทะเบียนใหม่ให้เรียบร้อย หากมีข้อติดขัดประการใด ขอให้ติดต่อ
สำนักงานสัตวแพทยสภา : 68/8  หมู่ 1 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางไผ่  อำเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 0-2017-0700-8
โทรสาร :  0-2017-0709 
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website : www.vetcouncil.or.th

              อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมากรมปศุสัตว์ได้ปฏิบัติงานควบคุมการจัดตั้งสถานพยาบาลสัตว์และการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ภายใต้พระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ. 2533 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 และ พระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ. 2545 ดำเนินการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับผู้ประกอบกิจการสถานพยาบาลสัตว์และประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ โดยไม่ได้รับอนุญาตและไม่ปฏิบัติตามข้อกฎหมาย ตั้งงบประมาณ 2558 -ปัจจุบัน มีการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด 38 คดีโดยกล่าวหา กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ. 2533

              แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557, มาตรา 7 จัดตั้งสถานพยาบาลสัตว์ โดยไม่ได้รับอนุญาต มีโทษตามมาตรา 43 จำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสามหมื่น หรือทั้งจำทั้งปรับ, มาตรา 9 ดำเนินการสถานพยาบาลสัตว์ โดยไม่ได้รับอนุญาต มีโทษตามมาตรา 43 จำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสามหมื่น หรือทั้งจำทั้งปรับ, กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ. 2545, มาตรา 29 ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์โดยไม่ได้รับอนุญาต มีโทษตามมาตรา 54 จำคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ, มาตรา 30 แสดงด้วยวิธีใดๆ ให้ผู้อื่นเข้าใจว่าตนเป็นผู้มีสิทธิ์ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ มีโทษตามมาตรา 55 จำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ, อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันพบว่ายังมีการจัดตั้งสถานพยาบาลสัตว์และการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์โดยไม่ได้รับอนุญาต รวมทั้งสัตวแพทย์ชาวต่างชาติซึ่งมาประกอบวิชาชีพในประเทศไทยถึงแม้จะจบหลักสูตรสัตวแพทย์ในต่างประเทศก็ตาม แต่สัตวพทยสภาของประเทศไทยยังไม่รับรองให้ประกอบวิชาชีพในประเทศไทยได้กรมปศุสัตว์มีความห่วงใยในสุขภาพสัตว์ของประชาชน จึงได้ใช้มาตรการบังคับใช้กฎหมายกับสถานพยาบาลสัตว์และผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ที่ไม่ได้รับอนุญาตอย่างจริงจัง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและผู้บริโภค ทั้งนี้กรมปศุสัตว์ได้อำนวยความสะดวกในการอนุญาตจัดตั้งและดำเนินการสถานพยาบาลสัตว์ให้ถูกต้องตามกฎหมาย