สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

ประกาศศ.ศ.สพ. ที่ ๓ / ๒๕๖๓ เรื่อง เกณฑ์การจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ประเภทการประชุมสัมมนาออนไลน์ การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่อวีดิทัศน์ และการประชุมรูปแบบการจัดการความรู้

 

ประกาศศ.ศ.สพ.

ที่ ๓ / ๒๕๖๓

เรื่อง เกณฑ์การจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ประเภทการประชุมสัมมนาออนไลน์  

การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่อวีดิทัศน์ และการประชุมรูปแบบการจัดการความรู้

 

            ตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เห็นควรให้มีการปรับเปลี่ยนเกณฑ์การจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ประเภทการประชุมสัมมนาออนไลน์ และการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่อวีดิทัศน์ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการใช้เทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารที่ทันสมัย ประกอบกับมีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid 2019) หรือโควิด-๑๙ ทำให้กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ประเภทการประชุมวิชาการ การสัมมนา การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การฝึกอบรม การเสวนา การประชุมภายในหน่วยงาน การประชุมระหว่างหน่วยงาน และสโมสรวารสาร ซึ่งปกติจัดในสถานที่ประชุมได้ถูกยกเลิกอันเนื่องมาจากการเฝ้าระวังความปลอดภัยเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่เชื้อโรค โดยศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ได้กำหนดเกณฑ์การจัดกิจกรรมผ่านช่องทางออนไลน์ ดังต่อไปนี้

 

๑. การประชุมสัมมนาผ่านช่องทางออนไลน์ (Webinar)

            รูปแบบลักษณะกิจกรรมคือ การจัดการประชุม หรือสัมมนาผ่านช่องทางออนไลน์ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรับชมผ่านระบบอินเตอร์เน็ต  โดยวิทยากรอาจเป็นการบรรยายสด (LIVE) หรือการบันทึกเป็นวีดิทัศน์ไว้แล้วฉายในเวลาที่กำหนด  โดยมีกำหนดบรรยายเพียง ๑ ครั้ง

           เกณฑ์การจัดกิจกรรม 

                  * ระยะเวลาในการบรรยายต้องไม่ต่ำกว่า ๓๑ นาที  และต้องไม่เกิน ๙ ชั่วโมงต่อวัน

                  * รูปแบบการบรรยาย

                           - กรณีเป็นระบบถ่ายทอดการบรรยายที่สามารถตรวจสอบสถานะการรับชมของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ต้องมีหลักฐานบันทึกว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมนั้นรับชมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาบรรยายทั้งหมด โดยไม่ต้องมีแบบทดสอบให้ผู้เข้าชมทำการตอบ

                           - กรณีเป็นระบบถ่ายทอดการบรรยายที่ไม่สามารถตรวจสอบสถานะการรับชมของผู้เข้าร่วมกิจกรรม อาทิ ระบบLIVE บน Facebook หรือ YouTube  ต้องมีแบบทดสอบให้ผู้เข้าชมตอบเพื่อเป็นการทบทวนเนื้อหา  โดยคำถามและคำตอบมาจากเนื้อหาที่บรรยาย เพื่อเป็นการชี้วัดว่าได้ชมการบรรยายตลอด  โดยควรมีคำถามจำนวน ๕ ข้อ ๆ ละ ๔ ตัวเลือก (เกณฑ์ผ่านคือ ต้องตอบถูก ๓ ข้อขึ้นไปจึงจะได้รับหน่วยกิตสะสม)

                * ไม่ต้องส่งวีดิทัศน์มาให้ตรวจประเมินก่อนการทำกิจกรรม

                * การยื่นขอจัดกิจกรรม  -  สามารถยื่นขอจัดกิจกรรมได้ตามปกติ (ผ่านระบบ หรืออีเมล์) ไม่น้อยกว่า ๑๕ วันทำการ และต้องแนบกำหนดการหัวข้อบรรยาย คำถามคำตอบทดสอบความรู้พร้อมเฉลยคำตอบที่ถูกต้องมาด้วยกัน

                *เกณฑ์การอนุมัติหน่วยกิต – ผู้เข้าร่วมจะได้รับ ๑ หน่วยกิต ต่อการรับชมการบรรยาย ๑ ชั่วโมง

 

๒. การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านวีดิทัศน์ (VDO self-learning)

            รูปแบบลักษณะกิจกรรมคือ การบรรยายเนื้อหาความรู้โดยวิทยากรที่มีการบันทึกภาพ หรือทำการตัดต่อไว้เป็นวีดิทัศน์ เพื่อให้ผู้ทำกิจกรรมได้เข้าชม  โดยหลังชมวีดิทัศน์ต้องมีแบบทดสอบเพื่อทบทวนความรู้ที่ได้รับชม   ทั้งนี้ สามารถเปิดให้เข้าเรียนรู้วีดิทัศน์และตอบคำถามในช่วงระยะเวลาที่กำหนด ได้ตั้งแต่ ๑ เดือนขึ้นไป แต่ต้องไม่เกิน ๑ ปี

  เกณฑ์การจัดกิจกรรม 

                * ระยะเวลาในการบรรยายต่อ ๑ หัวข้อความรู้ ต้องไม่ต่ำกว่า ๓๑ นาทีขึ้นไป  และไม่เกิน ๓ ชั่วโมง

                * ต้องมีแบบทดสอบเพื่อทบทวนความรู้หลังชมวีดิทัศน์  โดยคำถามและคำตอบมาจากเนื้อหาที่บรรยาย   

                          - หัวข้อบรรยาย ระหว่างเวลา ๓๑ นาที ถึง ๑ ชั่วโมง ควรมีคำถามจำนวน ๕ ข้อ ๆ ละ ๔ ตัวเลือก  ได้รับ ๑ หน่วยกิตต่อหัวข้อบรรยาย

                          - หัวข้อบรรยาย ระหว่างเวลา ๑ ชั่วโมง ๑ นาทีขึ้นไป ถึง ๓ ชั่วโมง ควรมีคำถามจำนวน ๑๐ ข้อ ๆ ละ ๔ ตัวเลือก  ได้รับ ๓ หน่วยกิตต่อหัวข้อบรรยาย

                          - เกณฑ์ผ่านคือ ต้องตอบถูกร้อยละ ๖๐ ขึ้นไปจึงจะได้รับหน่วยกิตสะสม

                * กรณีดังกล่าว ต้องทำการยื่นขอจัดกิจกรรมและส่งวีดิทัศน์มาให้ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ทำการตรวจประเมินก่อน  โดยต้องส่งล่วงหน้าก่อนวันจัดกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน   ทางอีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   (กรณีที่ไฟล์บรรยายมีขนาดใหญ่ให้ทำการฝากลิงค์ในเว็บไซต์ แล้วจึงส่งที่อยู่เว็บไซต์มาให้ทางอีเมล์)  ร่วมกับการยื่นขอจัดกิจกรรมผ่านระบบ หรือทางอีเมล์ตามปกติ

 

๓. การประชุมทางวิชาการภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานด้านการจัดการองค์ความรู้(Knowledge management)        

           รูปแบบลักษณะกิจกรรมคือ การประชุมภายในหน่วยงาน  การประชุมระหว่างหน่วยงาน สโมสรวารสาร หรือการสัมมนาผ่านระบบVDO conferenceอื่นๆ โดยทุกคนที่เป็นผู้เข้าร่วมการประชุม ต้องมีการเปิดกล้องวีดีโอของตนเอง ผ่านโปรแกรม เช่น  ZOOM, LINE เป็นต้น

           เกณฑ์การจัดกิจกรรม 

                 * ระยะเวลาในการบรรยายต้องไม่ต่ำกว่า ๓๑ นาที  และต้องไม่เกิน ๙ ชั่วโมงต่อวัน

                 * ไม่ต้องมีแบบทดสอบให้ผู้เข้าร่วมการประชุมตอบคำถาม

                 * หลักฐานการยื่นขอหน่วยกิต คือ ไฟล์บันทึกการประชุมผ่านระบบVDO conference

                 * การยื่นขอจัดกิจกรรม  สามารถยื่นขอจัดกิจกรรมได้ตามปกติ (ผ่านระบบ หรืออีเมล์) ไม่น้อยกว่า ๑๕ วันทำการ 

 

 

                                                     ประกาศ ณ วันที่   ๒๑   พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

                                                  (สัตวแพทย์หญิงกัลยา  เก่งวิกย์กรรม)

                                                 ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์

 

ดาวน์โหลดประกาศที่3/2563 กิจกรรมสัมมนาออนไลน์-เรียนรู้ผ่านสื่อ-ประชุมKM.pdf