สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

ประกาศ ศ.ป.สพ.ที่ 3/2563 เรื่อง กำหนดการเกี่ยวกับการสอบประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ ประจำปี พ.ศ. 2563

 

ประกาศศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐาน

ของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์

ที่ ๓/๒๕๖๓

เรื่อง   กำหนดการเกี่ยวกับการสอบประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐาน
   ของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓     

---------------------------

           อาศัยอำนาจตามประกาศสัตวแพทยสภาที่ ๑๐/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๒ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ และตามมติคณะกรรมการบริหารศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ จึงขอยกเลิกประกาศ ที่ ๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ และให้ประกาศกำหนดการเกี่ยวกับการสอบความรู้สำหรับผู้ที่มีความประสงค์ขอรับการประเมินเพื่อรับรองความรู้ความสามารถ
ขั้นพื้นฐานของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๓ หมวดที่ ๒ และ หมวดที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ใหม่  ดังนี้

การสอบประเมินฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

๑. ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓                สถาบันส่งรายชื่อนิสิตนักศึกษาที่คาดว่าจะผ่านการประเมินตามเกณฑ์

                                                                      หมวดที่ ๑

๒. ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓            สถาบันส่งรายชื่อนิสิตนักศึกษาตามข้อ ๑ ที่ขาดคุณสมบัติและไม่มีสิทธิ์
                                                                      เข้าสอบหมวดที่ ๒ และ หมวดที่ ๓

๓. วันที่ ๗ – ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓                 เปิดรับสมัครสอบ

๔. วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓                          ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบหมวดที่ ๒ และ หมวดที่ ๓

๕. วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓                      สอบเกณฑ์หมวดที่ ๒ และ หมวดที่ ๓

๖. วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓                        ประกาศผลการสอบ


การสอบประเมินฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

๑. ภายในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓               สถาบันส่งรายชื่อนิสิตนักศึกษาผู้ที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์หมวดที่ ๑
                                                                       (เพิ่มเติม)

๒. วันที่ ๔ – ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔                  เปิดรับสมัครสอบ

๓. วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔                         ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบหมวดที่ ๒ และ หมวดที่ ๓  

๔. วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔                      สอบเกณฑ์หมวดที่ ๒ และ หมวดที่ ๓

๕. วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔                          ประกาศผลการสอบ

 

                                                                            ประกาศ ณ วันที่  ๑๕  เดือนพฤษภาคม   ๒๕๖๓

                                                                  (รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.พิพัฒน์  อรุณวิภาส) 

                                                                   ผู้อำนวยการศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานฯ

 

 

ดาวน์โหลดประกาศ ศ.ป.สพ. ที่ 3/2563 เรื่อง กำหนดการจัดสอบประเมินความรู้ ปี 2563.pdf

 

update 220563