สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

 

ประกาศสัตวแพทยสภา

     ที่ ๒๔ / ๒๕๖๓

เรื่อง   ผลการตรวจประเมินสถาบันที่ขอเปิดหลักสูตรการฝึกอบรมผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์  

    ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์

     -----------------------------

                  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสัตวแพทยสภาในคราวประชุมครั้งที่ ๓ / ๒๕๖๓   เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙  มีนาคม  ๒๕๖๓  สัตวแพทยสภามีมติเห็นชอบผลการตรวจประเมินสถาบันที่ขอเปิดหลักสูตรการฝึกอบรมผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ ดังนี้

  

สถาบันที่ขอเปิดหลักสูตร

หลักสูตรการฝึกอบรมฯ

ผลการตรวจประเมินสถาบัน

   มหาวิทยาลัยมหิดล

สาขาอายุรศาสตร์

ผ่านเกณฑ์การประเมิน

  

                   สัตวแพทยสภา  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

                                                                            ประกาศ  ณ  วันที่   ๘   พฤษภาคม   ๒๕๖๓ 

  

                                                                            (ผศ. นายสัตวแพทย์ ดร.ธวัชชัย   ศักดิ์ภู่อร่าม)

                                                                                              นายกสัตวแพทยสภา

 

 

 

ดาวน์โหลดประกาศสพ.สภ.24/2563 เรื่อง ผลการตรวจประเมินสถาบันที่ขอเปิด( มหิดล).pdf