สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

ประกาศสัตวแพทยสภา

     ที่ ๒๒ / ๒๕๖๓

เรื่อง   ผลการตรวจประเมินสถาบันที่ขอเปิดหลักสูตรการฝึกอบรมผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์  

    ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์

     -----------------------------

                  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสัตวแพทยสภาในคราวประชุมครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๓   เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖  มกราคม  ๒๕๖๓  สัตวแพทยสภามีมติเห็นชอบผลการตรวจประเมินสถาบันที่ขอเปิดหลักสูตรการฝึกอบรมผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ ดังนี้

  

สถาบันที่ขอเปิดหลักสูตร

หลักสูตรการฝึกอบรมฯ

ผลการประเมินสถาบัน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สาขาอายุรศาสตร์

ผ่านเกณฑ์การประเมิน

   

                 สัตวแพทยสภา  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

                                                                           ประกาศ  ณ  วันที่   ๓๐   เมษายน   ๒๕๖๓

 

                                                                         (ผศ. นายสัตวแพทย์ ดร.ธวัชชัย   ศักดิ์ภู่อร่าม)

                                                                                          นายกสัตวแพทยสภา

         

 

 

ดาวน์โหลดประกาศสพ.สภ.22/2563 เรื่อง ผลการตรวจประเมินสถาบันที่ขอเปิด( ขอนแก่น).pdf