สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

ประกาศวสพท.ที่ ๖ / ๒๕๖๓ เรื่อง ยกเลิกกำหนดการสอบและเกณฑ์การสอบเพื่ออนุมัติบัตรแสดงความรู้ฯ สาขาพยาธิวิทยา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

 

ประกาศวิทยาลัยวิชาชีพการสัตวแพทย์ชำนาญการแห่งประเทศไทย

ที่ ๖ / ๒๕๖๓

เรื่อง  ยกเลิกกำหนดการสอบและเกณฑ์การสอบเพื่ออนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ สาขาพยาธิวิทยา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

___________________________________________

 

              ด้วยมีราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๕) มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป หน้า ๒ ข้อ ๑ ความว่า ห้ามการใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนและสถาบันการศึกษาทุกประเภทเพื่อจัดการเรียนการสอน การสอบ การฝึกอบรม หรือการทำกิจกรรมใดๆ ที่มีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก เว้นแต่เป็นการดำเนินการสื่อสารแบบทางไกลหรือด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์

              ทางวิทยาลัยจึงขอประกาศยกเลิกประกาศวิทยาลัยฯ ที่ ๔/๒๕๖๓ เรื่อง กำหนดการสอบและเกณฑ์การสอบเพื่ออนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ สาขาพยาธิวิทยา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ในวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และขอเลื่อนการสอบดังกล่าว เป็นภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ และวิทยาลัยฯ จะดำเนินการแจ้งกำหนดการ สถานที่ วันและเวลาสอบแก่ผู้มีสิทธิสอบเพื่ออนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ สาขาพยาธิวิทยา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ อีกครั้งต่อไป

 

 

                                                               ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

                                                                    (รศ. นายสัตวแพทย์ ดร.ธีระ  รักความสุข)

                                                                                   ประธานคณะผู้บริหาร

                                                     วิทยาลัยวิชาชีพการสัตวแพทย์ชำนาญการแห่งประเทศไทย

 

 

 

 ดาวน์โหลดประกาศวสพทที่ 6/2563 กำหนดการสอบและเกณฑ์ก.pdf