สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

ประกาศวสพท.ที่ ๕ / ๒๕๖๓ เรื่อง กำหนดการสอบและเกณฑ์การสอบเพื่ออนุมัติบัตรแสดงความรู้ฯ สาขาเวชศาสตร์ระบบสืบพันธุ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

ประกาศวิทยาลัยวิชาชีพการสัตวแพทย์ชำนาญการแห่งประเทศไทย

ที่ ๕ / ๒๕๖๓

เรื่อง  กำหนดการสอบและเกณฑ์การสอบเพื่ออนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ สาขาเวชศาสตร์ระบบสืบพันธุ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

___________________________________________

 

          ตามประกาศวิทยาลัยฯ ที่ ๑/๒๕๖๓ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่ออนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ สาขาต่างๆ พ.ศ. ๒๕๖๓ วิทยาลัยฯ ได้กำหนดการสอบและเกณฑ์การสอบเพื่ออนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ สาขาเวชศาสตร์ระบบสืบพันธุ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนี้

กำหนดการสอบ

          สอบข้อเขียน วันพฤหัสบดีที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

          สอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์

                            : วันศุกร์ที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

         สถานที่สอบ สอบข้อเขียน วันพฤหัสบดีที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ ผ่านระบบการสอบออนไลน์ และสอบปากเปล่า วันศุกร์ที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ ด้วยวิธี Video Call ผ่านโปรแกรม Google Hangout

 

เกณฑ์การสอบเพื่ออนุมัติบัตรฯ สาขาเวชศาสตร์ระบบสืบพันธุ์

         ๑. สอบข้อเขียน (๖๐%)

               - ข้อสอบรวมในสาขาเวชศาสตร์ระบบสืบพันธุ์สำหรับผู้สมัครทุกคน (๒๐%)

               - ความรู้เฉพาะสาขาหรือชนิดสัตว์ที่ผู้สอบมีความชำนาญ (๔๐%)

               โดยเป็นข้อสอบแบบเขียนเรียงความ โดยให้ Open book ได้

        ๒. ข้อสอบภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ (๔๐%)

             - การนำเสนอในรูปแบบ Power point (๒๐%) ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับเวชศาสตร์ระบบสืบพันธุ์ที่จำเพาะกับสาขาหรือชนิดสัตว์ที่ผู้สอบสนใจ เช่น

                          - รายงานสัตว์ป่วย

                          - การจัดการแก้ไขปัญหาระบบสืบพันธุ์ระดับฝูง

            สำหรับการสอบสัมภาษณ์ (๒๐%) แบ่งเป็นเนื้อหาเฉพาะสาขาหรือชนิดสัตว์ที่ผู้สอบสนใจ ๑๕% และทั่วไป ๕%

 

กำหนดเกณฑ์การสอบผ่าน ต้องสอบผ่านในแต่ละส่วนไม่ต่ำกว่า 70%

 

 

 คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

 

                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

                                                             (รศ. นายสัตวแพทย์ ดร.ธีระ  รักความสุข)

                                                                           ประธานคณะผู้บริหาร

                                                   วิทยาลัยวิชาชีพการสัตวแพทย์ชำนาญการแห่งประเทศไทย

 

 

ปดาวน์โหลดประกาศวสพท.ที่ ๕/๒๕๖๓ กำหนดการสอบและเกณฑ์การสอบ.pdf