สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

ประกาศวสพท. ที่ ๔ / ๒๕๖๓ เรื่อง กำหนดการสอบและเกณฑ์การสอบเพื่ออนุมัติบัตรแสดงความรู้ฯสาขาพยาธิวิทยา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

ประกาศวิทยาลัยวิชาชีพการสัตวแพทย์ชำนาญการแห่งประเทศไทย

ที่ ๔ / ๒๕๖๓

เรื่อง  กำหนดการสอบและเกณฑ์การสอบเพื่ออนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ สาขาพยาธิวิทยา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

___________________________________________

 

          ตามประกาศวิทยาลัยฯ ที่ ๑/๒๕๖๓ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่ออนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์สาขาต่างๆ พ.ศ. ๒๕๖๓ วิทยาลัยฯ ได้กำหนดการสอบและเกณฑ์การสอบเพื่ออนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ สาขาพยาธิวิทยา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนี้

          กำหนดการสอบ

          สอบข้อเขียน วันศุกร์ที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

          สอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์

                                วันศุกร์ที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

         สถานที่สอบ  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ห้องปฏิบัติการชั้น ๒ อาคารเรียนและปฏิบัติการ

ตารางสอบ

เวลา

การสอบ

ห้องสอบ

ชื่อ-สกุลผู้เข้าสอบ

 

 

 

 

 

๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

สอบข้อเขียน

ห้องปฏิบัติการชั้น ๒ อาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

 

 

๑.สัตวแพทย์หญิงวชิราพรรณ  ทรัพย์สวัสดิ์

๒.นายสัตวแพทย์อรรถพล กำลังดี

๓.สัตวแพทย์หญิงสุวิมล พันธุ์ดี

๔.สัตวแพทย์หญิงสุปรียา ศรีสัมพันธ์

๕.นายสัตวแพทย์เกรียงศักดิ์ ไพรหิรัญกิจ

๖.นายสัตวแพทย์รุ่งเรือง ยอดชีวัน

๗.สัตวแพทย์หญิงวัลยา ผ่องแผ้ว

 

 

 

 

 

 

๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓

๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

 

 

 

 

 

สอบปฏิบัติและสัมภาษณ์

ห้องปฏิบัติการชั้น ๒ อาคารเรียนและปฏิบัติการคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

๑.สัตวแพทย์หญิงวชิราพรรณ  ทรัพย์สวัสดิ์

๒.นายสัตวแพทย์อรรถพล กำลังดี

๓.สัตวแพทย์หญิงสุวิมล พันธุ์ดี

๔.สัตวแพทย์หญิงสุปรียา ศรีสัมพันธ์

๕.นายสัตวแพทย์เกรียงศักดิ์ ไพรหิรัญกิจ

๖.นายสัตวแพทย์รุ่งเรือง ยอดชีวัน

๗.สัตวแพทย์หญิงวัลยา ผ่องแผ้ว

 

 

 

   เกณฑ์การสอบเพื่ออนุมัติบัตรฯ สาขาพยาธิวิทยา
          ๑. สอบข้อเขียน (๕๐ คะแนน)
ประกอบด้วย

               ๑.๑ ข้อสอบอัตนัย (๒๐ คะแนน)

               ๑.๒ ข้อสอบปรนัย (๓๐ คะแนน)

          ๒. สอบปฏิบัติและสอบปากเปล่า (๕๐ คะแนน)

ผู้เข้าสอบต้องได้คะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐

คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

 

                                                                                   ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓                                                                                                                               (รศ. นายสัตวแพทย์ ดร.ธีระ  รักความสุข)
                                                               
                                     ประธานคณะผู้บริหาร
                                                                            
วิทยาลัยวิชาชีพการสัตวแพทย์ชำนาญการแห่งประเทศไทย

 

ดาวน์โหลดประกาศวสพท.ที่ ๔/๒๕๖๓ กำหนดการสอบและเกณฑ์การสอบ พยาธิ.pdf