สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

ประกาศวสพท.ที่ ๓ / ๒๕๖๓ เรื่อง แนวทางกำหนดการสอบเพื่ออนุมัติบัตรแสดงความรู้ฯ สาขาต่างๆ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

 

ประกาศวิทยาลัยวิชาชีพการสัตวแพทย์ชำนาญการแห่งประเทศไทย
ที่  ๓ / ๒๕๖๓
เรื่อง  แนวทางกำหนดการสอบเพื่ออนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ สาขาต่างๆ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

___________________________________________

          เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในปัจจุบันอยู่ในระดับวิกฤติ เพื่อลดความเสี่ยงที่ผู้เข้าสอบจะติดเชื้อดังกล่าว จากการประชุมครั้งที่ ๓ / ๒๕๖๓ คณะผู้บริหารวิทยาลัยวิชาชีพการสัตวแพทย์ชำนาญการแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓ มีมติให้วิทยาลัยฯมีแนวทางการสอบเพื่ออนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ สาขาต่างๆ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนี้

               ๑. ให้“ผู้ที่มีสิทธิสอบเพื่ออนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ สาขาอายุรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓” เป็น “ผู้มีสิทธิสอบเพื่ออนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ สาขาอายุรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยผู้ที่มีสิทธิสอบไม่ต้องยื่นเอกสารใดๆ เพิ่มเติม”

              ๒. ให้ “ผู้ที่มีสิทธิสอบเพื่ออนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ สาขาศัลยศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓” เป็น “ผู้มีสิทธิสอบเพื่ออนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ สาขาศัลยศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยผู้ที่มีสิทธิสอบไม่ต้องยื่นเอกสารใดๆ เพิ่มเติม”

              ๓. ให้ “ผู้ที่มีสิทธิสอบเพื่ออนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์  สาขาสัตวแพทย์สาธารณสุข ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓” เป็น “ผู้มีสิทธิสอบเพื่ออนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์  สาขาสัตวแพทย์สาธารณสุข ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยผู้ที่มีสิทธิสอบไม่ต้องยื่นเอกสารใดๆ เพิ่มเติม”

              ๔. วิทยาลัยฯ ขอกำหนดสอบเพื่ออนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ สาขาพยาธิวิทยา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องปฏิบัติการชั้น ๒ อาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน โดยกำหนดให้ผู้เข้าสอบเพื่ออนุมัติบัตรฯ ของสาขาพยาธิวิทยา นั่งห่างกันไม่ต่ำกว่า ๑ เมตร

              ๕. วิทยาลัยฯ ขอกำหนดสอบเพื่ออนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ สาขาเวชศาสตร์ระบบสืบพันธ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยสอบข้อเขียน วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ผ่านระบบการสอบออนไลน์ และสอบปากเปล่า วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ผ่านระบบ Video Call ทางโปรแกรม Google Hangout

 

                                                            ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓  

                                                                (รศ. นายสัตวแพทย์ ดร.ธีระ  รักความสุข)         
                                                                            ประธานคณะผู้บริหาร
                                                    
วิทยาลัยวิชาชีพการสัตวแพทย์ชำนาญการแห่งประเทศไทย

 

 ดาวน์โหลดเอกสารประกาศวสพทที่ ๓/๒๕๖๓ เลื่อนสอบ อว.pdf