สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

 การแจ้งและการขออนุญาตให้นักศึกษาวิจัยหรือจำหน่าย ส่งออก หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า

ดาวน์โหลดเอกสาร.pdf