สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

ประกาศสัตวแพทยสภา

ที่  ๑๙ / ๒๕๖๓

  เรื่อง  มาตรการลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคโควิด-19

--------------------------- 

 

          ตามที่ได้มีแถลงการณ์สำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘  ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกท้องที่ ทั่งราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ ๒๖  มีนาคม  ๒๕๖๓  จนถึงวันที่ ๓๐  เมษายน  ๒๕๖๓  และตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘  (ฉบับที่ ๑ )  ข้อ ๑๒  นโยบายการยังคงให้เปิดสถานที่ทำการ  สัตวแพทยสภาจึงออกประกาศให้ทราบดังนี้

               ๑. สัตวแพทยสภา  ขอเรียนแจ้งสมาชิกสัตวแพทยสภาผู้ที่ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ จะหมดอายุในช่วงเดือนเมษายน – มิถุนายน  ๒๕๖๓  งดการติดต่อที่สำนักงานสัตวแพทยสภา  โดยขอให้จัดส่งเอกสารฯต่างๆ ด้วยระบบขนส่งของไปรษณีย์ไทย ระบบขนส่งเอกชน  หรือทาง E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    ตั้งแต่บัดนี้ – ๓๐  มิถุนายน  ๒๕๖๓  หรือจนกว่าสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จะคลี่คลาย

              ๒. การประชุมของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทำงานฯ  ขอให้เลื่อนออกไปก่อน หรือหากมีความจำเป็น เร่งด่วนให้จัดการประชุมสื่อทางไกล  หรือให้บริการด้วยการสื่อสารแบบดิจิทัล

              ๓. การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานสัตวแพทยสภายังคงเปิดดำเนินการในวัน  และเวลาราชการตามปกติ ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่สมาชิกและประชาชนทั่วไป ให้เจ้าหน้าที่สลับวันมาทำงานที่สำนักงานสัตวแพทยสภา หรือทำงานที่บ้านตามความจำเป็นโดยอนุมัติจากเลขาธิการฯเป็นรายบุคคล

 

            ทั้งนี้หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคมีการเปลี่ยนแปลง  สัตวแพทยสภาจะประกาศมาตรการให้ทราบต่อไป  

        

                                                                      ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๐  มีนาคม  ๒๕๖๓

                                                                (ผศ.นายสัตวแพทย์ ดร.ธวัชชัย   ศักดิ์ภู่อร่าม)

                                                                                 นายกสัตวแพทยสภา

 

  ดาวน์โหลดประกาศสพ.สภ. ๑๙/๒๕๖๓ มาตรการลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคโควิด-19.pdf