สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

แจ้งสมาชิกงดมาติดต่อที่สำนักงานสัตวแพทยสภา ตั้งแต่บัดนี้ – 30  มิถุนายน  2563

               ตามที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19  ซึ่งเป็นโรคที่ติดต่อได้ง่าย และเป็นอันตรายอย่างมากต่อผู้ได้รับเชื้อ ประกอบกับในขณะนี้ยังไม่มีวัคซีนป้องกันโรค  สัตวแพทยสภาตระหนักถึงความปลอดภัยของสมาชิกสัตวแพทยสภาผู้รับบริการ  และเจ้าหน้าที่สัตวแพทยสภาผู้ให้บริการ 

            สัตวแพทยสภาจึงขอเรียนแจ้งสมาชิกสัตวแพทยสภาผู้ที่ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ จะหมดอายุในช่วงเดือนเมษายน – มิถุนายน  2563 งดมาติดต่อที่สำนักงานสัตวแพทยสภา
โดยขอให้จัดส่งเอกสารด้วยระบบขนส่งของไปรษณีย์ไทย หรือระบบขนส่งเอกชน  ตั้งแต่บัดนี้ – 30  มิถุนายน  2563