สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

 

ประกาศวิทยาลัยวิชาชีพการสัตวแพทย์ชำนาญการแห่งประเทศไทย

ที่ ๑/๒๕๖๓

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่ออนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพ
การสัตวแพทย์ สาขาต่างๆ พ.ศ. ๒๕๖๓

______________________________

          ตามประกาศสัตวแพทยสภาที่ ๑/๒๕๖๓ เรื่อง การสอบเพื่ออนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ สาขาต่างๆ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่เปิดรับสมัครผู้สมัครสอบ ระหว่างวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ มีผู้สมัครสอบที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีสิทธิ์เข้าสอบเพื่ออนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์สาขาต่างๆ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ รวม ๓๘ คน  ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

ลำดับ

ชื่อ – สกุล

สาขา

นายสัตวแพทย์รุ่งเรือง ยอดชีวัน

พยาธิวิทยา

นายสัตวแพทย์เกรียงศักดิ์ ไพรหิรัญกิจ

พยาธิวิทยา

นายสัตวแพทย์อรรถพล กำลังดี

พยาธิวิทยา

สัตวแพทย์หญิงสุปรียา สิริสัมพันธ์ 

พยาธิวิทยา

สัตวแพทย์หญิงสุวิมล พันธุ์ดี 

พยาธิวิทยา

สัตวแพทย์หญิงวชิราพรรณ ทรัพย์สวัสดิ์  

พยาธิวิทยา

สัตวแพทย์หญิงวัลยา ผ่องแผ้ว  

พยาธิวิทยา

สัตวแพทย์หญิงธัชฎาพร  ไชยคุณ-มาร์คูว

เวชศาสตร์ระบบสืบพันธุ์

นายสัตวแพทย์สโรช  แก้วมณี

เวชศาสตร์ระบบสืบพันธุ์

๑๐

สัตวแพทย์สร้อยสุดา  โชติมานุกูล

เวชศาสตร์ระบบสืบพันธุ์

๑๑

นายสัตวแพทย์อานนท์  ชุมคำลือ

ศัลยศาสตร์

๑๒

สัตวแพทย์หญิงปนัดดา   อมรรุ่งโรจน์

ศัลยศาสตร์

๑๓

สัตวแพทย์หญิงพรรณระวี   ภูมิวุฒิสาร

ศัลยศาสตร์

๑๔

นายสัตวแพทย์ธีรพล  ชินกังสดาร

ศัลยศาสตร์

๑๕

นายสัตวแพทย์นิธิดล  บูรณพิมพ์

ศัลยศาสตร์

๑๖

สัตวแพทย์หญิงปิยทิพย์  ชูเฉลิมพร

ศัลยศาสตร์

๑๗

นายสัตวแพทย์ธีทัต  ตั้งปกรศักดิ์

ศัลยศาสตร์

๑๘

สัตวแพทย์หญิงอารีย์  ไหลกุล

ศัลยศาสตร์

๑๙

นายสัตวแพทย์จิระเดช  ไตรรัตน์ถนอม

ศัลยศาสตร์

๒๐

สัตวแพทย์หญิงศรารัตน์  ธีรกุลชน

ศัลยศาสตร์

๒๑

นายสัตวแพทย์กฤตธี  เดชยง

ศัลยศาสตร์

๒๒

สัตวแพทย์หญิงแทนหทัย  กระจ่างแจ้ง

ศัลยศาสตร์

๒๓

นายสัตวแพทย์จักรกฤษณ์ คำทวี

ศัลยศาสตร์

๒๔

สัตวแพทย์หญิงภัทรวดี ธรรมสถิต

อายุรศาสตร์

๒๕

นายสัตวแพทย์ธนกฤต หรูปัญญาเลิศ

อายุรศาสตร์

๒๖

นายสัตวแพทย์ศุภชาติ ปานเนียม

อายุรศาสตร์

๒๗

สัตวแพทย์หญิงคคนางค์ ปิยะรังษี

อายุรศาสตร์

๒๘

นายสัตวแพทย์ภัทรกฤช ธีวสุตระกูล

อายุรศาสตร์

๒๙

สัตวแพทย์หญิงสุกัญญา ผลิตกุล

อายุรศาสตร์

๓๐

สัตวแพทย์หญิงชัญภร กวางรัตน์

อายุรศาสตร์

๓๑

นายสัตวแพทย์เชาวพันธ์ ยินหาญมิ่งมงคล

อายุรศาสตร์

๓๒

สัตวแพทย์หญิงลดาวัลย์ อารีวิจิตรตระกูล

อายุรศาสตร์

๓๓

สัตวแพทย์หญิงศศิธร ไตรรัตน์ถนอม

อายุรศาสตร์

๓๔

สัตวแพทย์หญิงคาริน วิชชุกิจ

อายุรศาสตร์

๓๕

นายสัตวแพทย์นิติพงศ์ หอมวงษ์

อายุรศาสตร์

๓๖

นายสัตวแพทย์การุณ  ชนะชัย

สัตวแพทย์สาธารณสุข

๓๗

นายสัตวแพทย์ณฐพล  ภูมิพันธุ์

สัตวแพทย์สาธารณสุข

๓๘

นายสัตวแพทย์มนกานต์  อินทรกำแหง

สัตวแพทย์สาธารณสุข

 

กำหนดวันเวลาและสถานที่สอบจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

 

                                                                           ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

                                                                               (รศ. นายสัตวแพทย์ ดร.ธีระ  รักความสุข) 

                                                                                               ประธานคณะผู้บริหาร

                                                                      วิทยาลัยวิชาชีพการสัตวแพทย์ชำนาญการแห่งประเทศไทย

 

ดาวน์โหลดประกาศวิทยาลัยฯ ที่ ๑/๒๕๖๓ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่ออนุมัติบัตร สาขาต่างๆ ประจำปี ๒๕๖๓.pdf

 

 

 update 200363