สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

ประกาศวิทยาลัยวิชาชีพการสัตวแพทย์ชำนาญการแห่งประเทศไทย ที่ ๒ / ๒๕๖๓ เรื่อง กำหนดการสอบและเกณฑ์การสอบเพื่ออนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ สาขาศัลยศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

 

 

ประกาศวิทยาลัยวิชาชีพการสัตวแพทย์ชำนาญการแห่งประเทศไทย

ที่  ๒ / ๒๕๖๓

เรื่อง  กำหนดการสอบและเกณฑ์การสอบเพื่ออนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ สาขาศัลยศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

_________________________ 

          ตามประกาศวิทยาลัยฯ ที่ ๑/๒๕๖๓ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่ออนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์สาขาต่างๆ พ.ศ. ๒๕๖๓ วิทยาลัยฯ ได้กำหนดการสอบและเกณฑ์การสอบเพื่ออนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ สาขาศัลยศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนี้

กำหนดการสอบ

          สอบข้อเขียน วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.

          สอบปฏิบัติและสอบปากเปล่า

                   : วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. – ๑๔.๓๐ น.

                   : วันศุกร์ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๕.๓๐ น.

สถานที่สอบ ห้องชัยอัศวรักษ์ ชั้น ๓ สำนักงานสัตวแพทยสภา ๖๘/๘ หมู่ ๑ ตำบลบางไผ่

ถนนนครอินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ โทรศัพท์ ๐-๒๐๑๗-๐๗๐๐-๘

ตารางสอบอนุมัติบัตร สาขาศัลยศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๓

เวลา

การสอบ

ห้องสอบ

ชื่อ-สกุลผู้เข้าสอบ

๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

สอบข้อเขียน

ห้องชัยอัศวรักษ์ ชั้น ๓ สำนักงานสัตวแพทยสภา

๑. นายสัตวแพทย์อานนท์  ชุมคำลือ

๒. สัตวแพทย์หญิงปนัดดา   อมรรุ่งโรจน์

๓. สัตวแพทย์หญิงพรรณระวี   ภูมิวุฒิสาร

๔. นายสัตวแพทย์ธีรพล  ชินกังสดาร

๕. นายสัตวแพทย์นิธิดล  บูรณพิมพ์

๖. สัตวแพทย์หญิงปิยทิพย์  ชูเฉลิมพร

๗. นายสัตวแพทย์ธีทัต  ตั้งปกรศักดิ์

๘. สัตวแพทย์หญิงอารีย์  ไหลกุล

๙. นายสัตวแพทย์จิระเดช  ไตรรัตน์ถนอม

๑๐. สัตวแพทย์หญิงศรารัตน์  ธีรกุลชน

๑๑. นายสัตวแพทย์กฤตธี  เดชยง

๑๒. สัตวแพทย์หญิงแทนหทัย  กระจ่างแจ้ง

๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓

๑๓.๓๐ - ๑๔.๓๐ น.

ปฏิบัติและสอบปากเปล่า

ห้องชัยอัศวรักษ์ ชั้น ๓ สำนักงานสัตวแพทยสภา

 

 

๑. นายสัตวแพทย์จักรกฤษณ์ คำทวี

ตารางสอบอนุมัติบัตร สาขาศัลยศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๓

เวลา

การสอบ

ห้องสอบ

ชื่อ-สกุลผู้เข้าสอบ

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

ปฏิบัติและสอบปากเปล่า

ห้องชัยอัศวรักษ์ ชั้น ๓ สำนักงานสัตวแพทยสภา

๑. นายสัตวแพทย์จิระเดช  ไตรรัตน์ถนอม

๒. สัตวแพทย์หญิงแทนหทัย  กระจ่างแจ้ง

๓. สัตวแพทย์หญิงศรารัตน์  ธีรกุลชน

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓

๑๓.๐๐ - ๑๕.๓๐ น.

ปฏิบัติและสอบปากเปล่า

ห้องชัยอัศวรักษ์ ชั้น ๓ สำนักงานสัตวแพทยสภา

๑. สัตวแพทย์หญิงอารีย์  ไหลกุล

๒. นายสัตวแพทย์กฤตธี  เดชยง

 

เกณฑ์การสอบเพื่ออนุมัติบัตรฯ สาขาศัลยศาสตร์

๑. สอบบรรยาย (๑๐๐ คะแนน) ประกอบด้วย

          ๑.๑ หมวดความรู้พื้นฐาน (๔๐ คะแนน)

                 ๑.๑.๑ ข้อสอบวัดความสามารถในการแปลผลทางห้องปฏิบัติการ ๑ ข้อ

                 ๑.๑.๒ ข้อสอบประมวลความรู้ทางศัลยศาสตร์ทั่วไป ๑ ข้อ

ผู้เข้าสอบต้องได้คะแนนในแต่ละข้อของหมวดนี้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐

         ๑.๒ หมวดความรู้เนื้อหาสำคัญ (๖๐ คะแนน)

                ข้อสอบครอบคลุมทุกสาขา ผู้เข้าสอบเลือกตอบจำนวน ๓ ข้อ
ผู้เข้าสอบต้องได้คะแนนรวมในหมวดนี้ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ ๖๐

๒. สอบปฏิบัติ (๑๐๐ คะแนน)

              เป็นการนำเสนอรายงานสัตว์ป่วยที่น่าสนใจและผู้นำเสนอมีความชำนาญต่อกรรมการสอบ โดยให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติการเตรียม Slide Presentation หรือ Video ที่จะใช้ในการสอบปฏิบัติ มีความยาวประมาณ ๑๕ นาที และขอให้ส่ง Slide Presentation (PDF File) มาล่วงหน้าทาง E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓

ผู้เข้าสอบต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐

๓. สอบปากเปล่า (๑๐๐ คะแนน) 

ผู้เข้าสอบต้องได้คะแนนในหมวดนี้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐

คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

 

                                                                                                ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

                                                                    (รศ. นายสัตวแพทย์ ดร.ธีระ  รักความสุข)

                                                                                                                 ประธานคณะผู้บริหาร

                                                                                        วิทยาลัยวิชาชีพการสัตวแพทย์ชำนาญการแห่งประเทศไทย

 

 

ดาวน์โหลดประกาศวสพทที่ ๒/๒๕๖๓ กำหนดการสอบและเกณฑ์การสอบ ศัลยศาสตร์.pdf

 

update 200363