สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

ประกาศสัตวแพทยสภา

ที่  ๑๕ / ๒๕๖๓

   เรื่อง  ขอเลื่อนการฝึกอบรมพนักงานตรวจโรคสัตว์ : หลักสูตรพนักงานตรวจโรคสัตว์  สุกร  และสัตว์ปีก

------------------------

                  ตามที่สัตวแพทยสภาได้มีประกาศสัตวแพทยสภาที่ ๔๑ / ๒๕๖๒  ลงวันที่ ๒๐  ธันวาคม  ๒๕๖๒   และประกาศสัตวแพทยสภาที่ ๙ / ๒๕๖๓  ลงวันที่ ๒๓  มกราคม  ๒๕๖๓  เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรมพนักงานตรวจโรคสัตว์ : หลักสูตรพนักงานตรวจโรคสัตว์  สุกร  และสัตว์ปีก ระหว่างเดือนเมษายน – พฤษภาคม  ณ  คณะสัตวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  นั้น 

                  ตามที่ได้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  (COVID- 19)  ซึ่งกำลังเป็นที่วิตกกังวลอยู่ในขณะนี้  สถานการณ์กำลังทวีความรุ่นแรงมากขึ้น  โดยจำนวนผู้ติดเชื้อ COVID- 19 มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น นั้น

                 สัตวแพทยสภาพิจารณาแล้วเห็นว่า  เพื่อความปลอดภัยและสุขอนามัยของผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ  และเพื่อลดความเสี่ยงจากการระบาดของโรค COVID-19  จึงขอเลื่อนการฝึกอบรมพนักงานตรวจโรคสัตว์ : หลักสูตรพนักงานตรวจโรคสัตว์  สุกร  และสัตว์ปีก  ออกไปอย่างไม่มีกำหนด  หากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID- 19  เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น  สัตวแพทยสภาจะประกาศกำหนดการฝึกอบรมฯให้ทราบในโอกาสต่อไป 

                สัตวแพทยสภา จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  

        

                                                                                      ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๖  มีนาคม  ๒๕๖๓ 

                                                                                  (ผศ.นายสัตวแพทย์ ดร.ธวัชชัย   ศักดิ์ภู่อร่าม)

                                                                                                   นายกสัตวแพทยสภา

 

ดาวน์โหลดประกาศ 15/2563 ขอเลื่อนการฝึกอบรมพนักงานตรวจโรค.pdf