สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

ประกาศ ศ.ป.สพ. ที่ 1/2563 เรื่อง สนามสอบและจำนวนที่นั่งสอบสำหรับการสอบประเมินฯ ครั้งที่ 1/2563

 

 

ประกาศศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐาน

ของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์

ที่ ๑/๒๕๖๓

เรื่อง   สนามสอบและจำนวนที่นั่งสำหรับการสอบประเมินฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓  

------------------------------------------------------------

             มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ สัตวแพทยสภา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓  เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ให้ประกาศสนามสอบและจำนวนที่นั่งสำหรับการสอบประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
จัดสอบวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ ดังนี้
 

๑.

 
  สนามสอบที่ ๐๑ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

๒๐๐ ที่นั่ง

๒.

 
   สนามสอบที่ ๐๒ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

๒๒๕ ที่นั่ง

๓.

 
   สนามสอบที่ ๐๓ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

๑๕๐ ที่นั่ง

๔.

 
   สนามสอบที่ ๐๔ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

๙๐ ที่นั่ง

๕.

 
   สนามสอบที่ ๐๕ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

๘๐ ที่นั่ง

๖.

 
   สนามสอบที่ ๐๖ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

 

๑๕๐ ที่นั่ง

๗.

 
   สนามสอบที่ ๑๐ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

 

๘๐ ที่นั่ง

 

 

                                                                                              ประกาศ ณ วันที่  ๑๒  เดือนกุมภาพันธ์  ๒๕๖๓

                                                                          (รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.พิพัฒน์  อรุณวิภาส)   

                                                                           ผู้อำนวยการศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานฯ

               

 

ดาวน์โหลดเอกสารประกาศ ศ.ป.สพ. ที่ 1/2563

 


update 140263